Pages

ANALIZA UČINKA TRANSPORTNIH TRAKA PRI TRANSPORTU UGLJENE MASE
ANALIZA UČINKA TRANSPORTNIH TRAKA PRI TRANSPORTU UGLJENE MASE
Ivan Peruško
U ovom radu ispitivane su transportne trake u termoelektrani Plomin. Termoelektrana posjeduje transportne trake za kontinuirani transport ugljena. Pošto se ugljen uvozi u terminal dolaze brodovi namijenjeni za prijevoz ugljena te se iskrcavaju brodoiskrcivačem, a zatim daljnji tok ugljena do odlagališta omogućuju transportne trake. Na odlagalištu se transportnim trakama ugljen doprema do silosa. Transportne trake sluţe za brz i kontinuiran transport. Brodoiskrcivač takoĎer je...
ANALIZA UČINKA VILIČARA PRI PREKRCAJU TERETA U TVRTCI TERMAG D.O.O.
ANALIZA UČINKA VILIČARA PRI PREKRCAJU TERETA U TVRTCI TERMAG D.O.O.
Tomislav Svetličić
U ovome radu je detaljno i slikovito opisan pretovar tereta iz skladišta u prijevozno sredstvo. Utovar je obavljen u poduzeću Termag d.o.o. na Matuljima, a ono ujedno predstavlja centralno skladište iz kojeg se roba šalje u ostale poslovnice. Termag d.o.o. svoje poslovnice još ima i u Zagrebu, Splitu, Puli i u Jušićima. Utovareni teret transportiran je u poslovnicu koja se nalazi u Zagrebu. Za utovar su upotrebljavana dva viličara, o čijim je specifikacijama, kao i o specifikacijama...
ANALIZA VARIJANTNIH RJEŠENJA PLANIRANE CESTOVNE MREŽE OKO GRADA BJELOVARA
ANALIZA VARIJANTNIH RJEŠENJA PLANIRANE CESTOVNE MREŽE OKO GRADA BJELOVARA
Bojan Verić
U radu je analizirana mreža javnih cesta na području grada Bjelovara. Grad Bjelovar ima vrlo povoljan geografski položaj, međutim njegov prometni značaj nije došao do punog izražaja zbog nedovoljne razvijenosti infrastrukture cestovnoga i željezničkog prometa. Ekonomski i društveni razvoj uvjetovani su kvalitetnim cestovnim i željezničkim vezama te je nužno realizirati nove i poboljšati postojeće pravce. U radu su obrađeni pojmovi vezani za definicije i vrsti cesta,...
ANALIZA VINSKE INDUSTRIJE KORISTEĆI ALAT TABLEAU
ANALIZA VINSKE INDUSTRIJE KORISTEĆI ALAT TABLEAU
Nevena Miladinović
Ovim radom obrađena je tematika poslovne inteligencije te je predstavljen rad jednog od trenutno najistaknutijih alata za analitiku i vizualizaciju podataka, Tableau. Analizirani su podaci iz vinske industrije, točnije, statistike o vinima Europe i svijeta, pomoću kojih su se kroz rad u Tableau prikazale performanse samog alata, ali i konkretni rezultati dobiveni analizom. Dobiveni rezultati prikazani su pomoću različitih grafikona, dashboarda i storyja. Cilj rada je, osim dobivanja...
ANALIZA ZAHTIJEVANIH KARAKTERISTIKA FRONTEND
 FRAMEWORKA ZA RAZVOJ WEB APLIKACIJA
ANALIZA ZAHTIJEVANIH KARAKTERISTIKA FRONTEND FRAMEWORKA ZA RAZVOJ WEB APLIKACIJA
Krešimir Troskot
Usporedba Javascript radnih okvira (eng. framework - FW) za izradu Web aplikacija je završni rad koji uspoređuje popularne Javascript frontend radne okvire (eng. front-end framework - FEFW). Na samom početku objasnit će se dvije osnovne vrste web aplikacija, one višestranične aplikacija (eng. Multi Page Aplication - MPA) i one jednostranične (eng. Single Page Aplication - SPA). Definirat će se glavna pitanja bitna za izradu ovih vrsta aplikacija i na temelju njih raditi ...
ANALIZA ŽIVOTNOG CIKLUSA NA PRIMJERU
 OBITELJSKOG PODUZEĆA
ANALIZA ŽIVOTNOG CIKLUSA NA PRIMJERU OBITELJSKOG PODUZEĆA
Elinor Špehar
Predmet istraživanja ovog rada je analiza životnog ciklusa na konkretnom primjeru obiteljskog poduzeća. Mala i srednja poduzeća koja su najvećim dijelom obiteljska, pokretači su europske ekonomije te predstavljaju ključan izvor zaposlenja, jačaju poduzetnički duh, stvaraju inovacije, te su zbog toga nužna za podizanje razine konkurentnosti i zaposlenosti. Specifičan tip malog poduzetništva je obiteljsko poduzetništvo u kojem je obitelj nositelj poslovnog pothvata i u...
ANALIZA ŽUPANIJSKE CESTE Ž5205 KROZ
 INDUSTRIJSKU ZONU KUKULJANOVO I PRIJEDLOG
 MJERA ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI PROMETA
ANALIZA ŽUPANIJSKE CESTE Ž5205 KROZ INDUSTRIJSKU ZONU KUKULJANOVO I PRIJEDLOG MJERA ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI PROMETA
Nikolina Devčić
U završnom radu prikazano je postojeće stanje županijske ceste Ž5205 s prijedlogom poboljšanja. Dionica se proteže od spoja s državnom cestom D3 u mjestu Čavle do čvorišta Sv. Kuzam gdje se spaja s državnom cestom D40 i autocestom A7 te prolazi kroz Industrijsku zonu Kukuljanovo. Na području Industrijske zone Kukuljanovo nalazi se veliki broj trgovačkih centara, logističkih tvrtki i drugih poduzeća. S obzirom na to, kroz Industrijsku zonu, dnevno prolazi veliki broj...
ANALIZA, PROCJENA I OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA
 RAD NA SIGURAN NAČIN NA PRIMJERU RADNOG
 MJESTA VRTLARA
ANALIZA, PROCJENA I OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN NA PRIMJERU RADNOG MJESTA VRTLARA
Adriana Krastić
Ovim radom analizirano je i procjenjeno radno mjesto vrtlara koje je ujedno i radno mjesto sa posebnim uvjetima rada. Cilj je ovoga specijalističkog završnog rada ukazati na potrebu i nužnost izrade procjene rizika, te primjenu propisa zaštite na radu kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja ljudi te očuvanje okoliša. Zakonom o Zaštiti na radu, te drugim propisima u Republici Hrvatskoj, uspostavljen je sustav kojim se osigurava visoka razina zaštite zdravlja ...
ANALIZE TOĈKE POKRIĆA NA PRIMJERU AUTOŠKOLE
ANALIZE TOĈKE POKRIĆA NA PRIMJERU AUTOŠKOLE
Milan Cvijanović
Toĉka pokrića je koristan analitiĉki instrument za utvrđivanje ekonomskih uĉinaka koji u ovom radu pomaţe u planiranju i donošenju poslovnih odluka u procesu poslovanja autoškole. Ovaj model se koristi kao instrument koji daje odreĊene smjernice za kratkoroĉno poslovno odluĉivanje. Cilj rada je utvrditi toĉku pokrića, odnosno potrebnu razinu poslovnih prihoda u poslovanju autoškole koja omogućava pokrivanje svih troškova tj. utvrditi razinu poslovanja ispod koje poslovanje...
ANDROID APLIKACIJA ZA IZRAČUN OPTIMALNE RUTE -
 PROBLEM TRGOVAČKOG PUTNIKA
ANDROID APLIKACIJA ZA IZRAČUN OPTIMALNE RUTE - PROBLEM TRGOVAČKOG PUTNIKA
Markelo Lukas Ćavarović
Ova dokumentacija sadrži postupke i metode izrade završnog rada na temu Android aplikacija za izračun optimalne rute - problem trgovačkog putnika. Dokumentacija sadrži i sve pripadajuće dijagrame aktivnosti, slijeda, uporabe i klasa, te su prikazani odabrani algoritmi najbitnijih funkcija aplikacije i scenariji uporabe na korisničkom sučelju. Kroz dokumentaciju se dokučuje svrha projekta i upućuje u način rada same aplikacije.
ANDROID APLIKACIJA ZA UDALJENU OBJAVU
 OBAVIJESTI NA VRATIMA KABINETA NASTAVNIKA
ANDROID APLIKACIJA ZA UDALJENU OBJAVU OBAVIJESTI NA VRATIMA KABINETA NASTAVNIKA
Tajana Čolić
Svrha projekta za udaljenu objavu obavijesti je da omogući korisniku objavu, izmjenu i brisanje obavijesti putem mobilnog uređaja te objava obavijesti na simuliranom LCD zaslonu koji se nalazi na računalu. Dio sustava za Android aplikaciju je rađen u programu Android Studio, dok je dio sustava koji je zaslužan za primanje i objavu obavijesti rađen u programu NetBeans. Cjelokupan sustav je napisan u Java programskom jeziku. Komunikacija između zaslona i mobilne aplikacije je...
ANDROID APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE MBOT
 ROBOTOM PUTEM BLUETOOTH VEZE I SENZORA
 AKCELERACIJE
ANDROID APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE MBOT ROBOTOM PUTEM BLUETOOTH VEZE I SENZORA AKCELERACIJE
Borna Purgar
Tema ovog završnog rada je izrada Android aplikacije za upravljanje robotskim vozilom putem akcelerometra u Bluetooth mreži i Arduino programa koji upravlja mikrokontrolerom na pločici robota. Rad se sastoji od dva programa od kojih je jedan razvijen u alatu Android Studio, a drugi u Arduino razvojnom okruženju. Kao robotsko vozilo, odabran je Makeblock mBot iz razloga što je dostupan i pogodan za edukacijske svrhe, a ima mogućnost programiranja prema vlastitim potrebama u Arduino...

Pages