Pages

ANALIZA HRVATSKOG TELEKOMA D.D.
ANALIZA HRVATSKOG TELEKOMA D.D.
Sanja Ćuto
Poduzeća su dužna o svojem poslovanju izvještavati putem financijskih izvještaja koji se objavljuju u zakonski određenim terminima. Financijski izvještaji sastavljaju se na kraju poslovne godine i temeljna zadaća im je pružiti uvid u financijski položaj i uspješnost poslovanja. Osnovni financijski izvještaji su bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala te bilješke uz financijske izvještaje. Njihovo sastavljanje i objava...
ANALIZA I OCJENA SIGURNOSTI U POMORSKOM
 PROMETU
ANALIZA I OCJENA SIGURNOSTI U POMORSKOM PROMETU
Siniša Čičak
Temeljni cilj ovog rada jest istražiti, analizirati i ocijeniti sigurnost u pomorskom prometu primorsko-goranske županije. U radu se obrađuju teorijska obilježja prometa i sigurnosti prometa, te konvencije i međunarodni sporazumi i propisi kojima se regulira sigurnost u pomorskom prometu Posebice je razrađen pomorski promet kojom prilikom su opisane specifičnosti sigurnosti u pomorskom prometu kroz međunarodni sustav sigurnosti plovidbe te u vidu djelovanja cjelokupnog sustava...
ANALIZA I PREDVIĐANJE RIZIKA OBOLIJEVANJA OD DIJABETESA
ANALIZA I PREDVIĐANJE RIZIKA OBOLIJEVANJA OD DIJABETESA
Jelena Nujić
Specijalistički završni rad prikazuje analizu čimbenika pojave dijabetesa te izradu modela kojim se određuje vjerojatnost odnosno predviđa rizik obolijevanja od dijabetesa u općini Kostrena na uzorku od 1000 pacijenata različite dobi i spola uspoređujući niz čimbenika koji na to djeluju. Analiza je izvedena grupiranjem podatkovnog skupa u 4 grupe (klastera) te dobivanjem linearne regresijske funkcije. Model predviđanja je izrađen uporabom umjetne inteligencije odnosno uporabom...
ANALIZA I PRIJEDLOG REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA ŽUPANIJSKE CESTE Ž5064 S VINODOLSKOM ULICOM I ULICOM ZATREP U NOVOM VINODOLSKOM
ANALIZA I PRIJEDLOG REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA ŽUPANIJSKE CESTE Ž5064 S VINODOLSKOM ULICOM I ULICOM ZATREP U NOVOM VINODOLSKOM
Arianna Čučuković
U radu je prikazan utjecaj primjene prometnih rješenja s kružnim raskrižjem na sustav održivog prometa. U praktičnom dijelu rada izvršena je analiza postojećeg stanja raskrižja Ulice Antona Mataije (ŽC 5064) s Vinodolskom ulicom i Ulicom Zatrep u Novom Vinodolskom. Na temelju provedene analize dat je prijedlog i ocjena idejnog rješenja rekonstrukcije postojećeg raskrižja u malo urbano kružno raskrižje.
ANALIZA I PROCJENA RADNOGA MJESTA ČISTAČICA SA STANOVIŠTA POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
ANALIZA I PROCJENA RADNOGA MJESTA ČISTAČICA SA STANOVIŠTA POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Alen Čabraja
U ovom radu je analizirano i procjenjeno radno mjesto čistačica na dva raziličita mjesta rada sa stanovišta poslova s posebnim uvjetima rada. Jedno mjesto rada odnosi se na poslove čišćenja u stabenim i poslovnim prostorima, a drugo mjesto rada se odnosi na poslove čišćenja u brodogradnji. Poslovi čišćenja danas se izvode kao uslužna djelatnost gotovo svagdje, od čišćenja krovova, staklenih zidova vertikalnim pristupom pa do jednostavnih stubišta u stambenim zgradama pa se...
ANALIZA I PROCJENA RIZIKA ZA RADNO MJESTO
 VOZAČA PRI OBAVLJANJU ŠUMSKIH RADOVA
ANALIZA I PROCJENA RIZIKA ZA RADNO MJESTO VOZAČA PRI OBAVLJANJU ŠUMSKIH RADOVA
Tea Juranić
Tema završnog rada je Analiza i procjena rizika za radno mjesto vozača pri obavljanju šumskih radova. U procesu pridobivanja drveta, nakon siječe i izrade slijedi faza privlačenja i prijevoza drveta. Privlačenje je premještanje stabla od panja do pomoćnog stovarišta. Privlačenje drva obavlja se šumskim zglobnim traktorom uz pomoć vitla, po izrađenim šumskim putevima. Ovaj posao može raditi jedan radnik odnosno traktorist koji sam kopča drvo ili ima pomoćnika koji...
ANALIZA IZGRADNJE MREŢE AUTOCESTA NA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA IZGRADNJE MREŢE AUTOCESTA NA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE
Luka Kajba
Temeljni cilj ovoga rada jest analizirati utjecaj izgradnje autocesta na regionalni razvoj Republike Hrvatske, odnosno istraţiti podudarnost postavljenih planova i ostvarenih rezultata. Izgradnja hrvatskih autocesta bio je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata koji se ikad dogodio u Hrvatskoj. Autoceste su suvremene vrste cestovnih prometnica koje na uĉinkovit, brz i siguran naĉin omogućuju povezivanje udaljenih podruĉja. Jednom izgraĊenu mreţu autocesta je vrlo teško...
ANALIZA KAZNENIH DJELA ALATOM TABLEAU
ANALIZA KAZNENIH DJELA ALATOM TABLEAU
Boris Maričević
Svrha izrade završnog rada je istraživanje i prezentiranje funkcionalnosti koje pruža softverski alat poslovne inteligencije Tableau, trenutno jedan od najistaknutijih alata za analitiku i vizualizaciju podataka. Kroz rad će se ukratko objasniti sam alat Tableau, navesti motivacija izrade ovog rada, način prikupljanja i pripreme podataka za analizu te opisati praktična izrada različitih izvješća. Prikazat će se analize kaznenih djela na području Policijske uprave...
ANALIZA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA
ANALIZA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA
Martina Ventić
Tema završnog rada je „Analiza konkurentnosti hrvatskog gospodarstva“. U prvom dijelu rada govori se o kvaliteti i objašnjava se povijest nastanka kvalitete te hrvatski pogled na kvalitetu, konkurentnost, te nacionalno vijeće za konkurentnost. U drugom dijelu rada odnosno u praktičnom dijelu analizira se nacionalna konkurentnost te se izdaje izvještaj o globalnoj konkurentnosti, rezultat globalne konkurentnosti Republike Hrvatske i referentnih zemalja. Pored nacionalne...
ANALIZA KVALITETE USLUGE JAVNOG GRADSKOG
 PRIJEVOZA U RIJECI
ANALIZA KVALITETE USLUGE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA U RIJECI
Tea Čop
U ovom specijalističkom završnom radu analizira se kvaliteta usluge javnog gradskog prijevoza u Rijeci. Kroz poglavlja se objašnjavaju pojmovi javnog gradskog prijevoza, navode značajke sustava javnog gradskog prijevoza te artikuliraju problemi koje prate javni gradski prijevoz. Razrađuju se pojmovi kvalitete prijevozne usluge, upravljanja kvalitetom, te pokazatelji i kriteriji kvalitete u javnom gradskom prijevozu. Nakon toga se govori o javnom gradskom prijevozu u Rijeci gdje se...
ANALIZA LUKA DUNAVSKE REGIJE
ANALIZA LUKA DUNAVSKE REGIJE
Hrvoje Bićanić
S obzirom na to da je riječni promet najekonomičniji i ekološki najprihvatljiviji promet onda se dolazi do zaključka da Dunav kao jedna od najdužih rijeka u Europi ima veliki zadatak u transportu tereta kroz Europu do njenih članica. Luke poput Nurberga i Constante dobro su iskoristile svoj položaj na Dunova i na njihovom području manipulira se velikim količinama prometa. Preko Dunava, i posredno Drave, riječni promet Republike Hrvatske također je dio europskog prometnog sustava....
ANALIZA MARKETING OKRUŽENJA NA PRIMJERU PODUZEĆA „KRAŠ“ D.D.
ANALIZA MARKETING OKRUŽENJA NA PRIMJERU PODUZEĆA „KRAŠ“ D.D.
Elena Šustar
Ovaj rad analizira mikro i makro okruženje poduzeća „Kraš“. Kako bi poduzeće uspješno poslovalo, veoma je važno poznavati njegovo okruženje i kontinuirano pratiti trendove i promjene. Poduzeće Kraš najveće je konditorsko poduzeće u Hrvatskoj i regiji, i kao takvo mora pratiti svoje okruženje kako bi osiguralo nastavak pozitivnog poslovanja i osiguralo praćenje marketinških trendova i trendova u poslovanju. Rad analizira mikro okruženje poduzeća, posebice samo poduzeće,...

Pages