Pages

ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA
 dm HRVATSKA d.o.o.
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA dm HRVATSKA d.o.o.
Natalija Flego
Uspješnost poslovanja moguće je ocijeniti provoĎenjem analize financijskih izvještaja. Financijski izvještaji daju uvid u informacije o poslovanju poduzeća u odreĎenom razdoblju. Zakonom je propisan set financijskih izvještaja koji poduzeća sastavljaju. To su: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje. Sam uvid u ove izvještaje ne pruţa cjelovite informacije o uspješnosti poslovanja,...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA
 „AGROLAGUNA“ d.d. POREČ
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA „AGROLAGUNA“ d.d. POREČ
Antonio Debeljak
Analiza poslovanja poduzeća Agrolaguna d.d. Poreč daje važne informacije internim (menadžeri, uprava) i eksternim (potrošači, potencijalni ulagači) korisnicima poduzeća. Račun dobiti i gubitka i bilanca ključni su izvor podataka za detaljnije analize i izračun pokazatelja (ne)uspješnosti poslovanja poduzeća Agrolaguna d.d. Poreč. Analiza poslovanja provodi se kroz grupe pokazatelja uspješnosti poslovanja, ekonomičnosti i proizvodnosti, analize likvidnosti, analize...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA HRVATSKI TELEKOM D.D. POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA HRVATSKI TELEKOM D.D. POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA
Marina Radošić
Poduzetništvo je aktivnost pojedinaca koji se odlučuju na pokretanje posla i kroz njega stvaranje nove vrijednosti, a koja sa sobom nosi izvjestan rizik od neuspjeha. Poduzetnik je osoba koja je sklona riskiranju, a pred koju se stavlja izvjestan broj zadaća, uokvirenih u funkcije poduzetništva, koje sežu od donošenja planova i strategija preko organiziranja, upravljanja poslovanjem pa sve do kontrole. Poduzetnički pothvat može, ali i ne mora biti uspješan. Uspješnost se inicijalno...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA „JADRAN ŠPEDICIJA” D. O. O.
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA „JADRAN ŠPEDICIJA” D. O. O.
Mario Duspara
Financijski izvještaji jesu izvještaji o financijskom stanju i financijskoj uspješnosti nekog poslovnog subjekta. Analizom financijskih izvještaja poduzeća „JADRAN ŠPEDICIJA“ d. o. o. utvrdit će se financijski položaj i uspješnost ovoga poduzeća. Podloga za provođenje analize i utvrđivanje financijskih pokazatelja jesu temeljni financijski izvještaji - bilanca i račun dobiti i gubitka. Analiza je provedena izračunom financijskih pokazatelja i to: likvidnosti, zaduženosti,...
ANALIZA POSLOVANJA POMORSKE TVRTKE POMOĆU
 ALATA PENTAHO
ANALIZA POSLOVANJA POMORSKE TVRTKE POMOĆU ALATA PENTAHO
Kristina Jurac
Tema ovog specijalističkog završnog rada je Pentaho Reporting kao sustav za potporu u odlučivanju (eng Decision Support System). DSS (Decision Support System) ili na hrvatskom sustav za potporu u odlučivanju je softverski proizvod koji se koristi kao pomoć pri odlučivanju na bilo kojoj razini upravljanja. Razmotrit će se kako informacijski sustavi u suvremenom poslovanju utječu na donošenje odluka. Pentaho Reporting sadrži mnogo opcija koje svakodnevno mogu pomoći...
ANALIZA POSLOVNOG REZULTATA PODUZEĆA ISTARSKA PIVOVARA d.o.o. BUZET
ANALIZA POSLOVNOG REZULTATA PODUZEĆA ISTARSKA PIVOVARA d.o.o. BUZET
Anelis Bertoša
Tema završnoga rada je analiza poslovnog rezultata poduzeća Istarska pivovara d.o.o. Buzet. U radu je analizirano poslovanje Istarske pivovare d.o.o. na naĉin da se je sagledala horizontalna analiza poslovanja koja je prikazana kroz bilancu poduzeća, raĉun dobiti i gubitka, izvještaj o novĉanom tok (tijek), te izvještaju o promjenama kapitala. TakoĊer analizirani su vaţni pokazatelji uspješnosti i stabilnosti poduzeća tako da izraĉunata ekonomiĉnost ukupnog poslovanja...
ANALIZA POSTOJEĆEG RASKRIŽJA ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA I MRZLE DRAGE U VRBOVSKOM I PRIJEDLOG REKONSTRUKCIJE
ANALIZA POSTOJEĆEG RASKRIŽJA ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA I MRZLE DRAGE U VRBOVSKOM I PRIJEDLOG REKONSTRUKCIJE
Dino Vuković
Na raskrižju ulice Ivana Gorana Kovačića i Mrzle Drage u Vrbovskom, istraživanjem i analizom raskrižja uočeni su problemi koji su vezani za sigurnost prometa i pješaka. Zbog toga provedena je detaljna analiza raskrižja, određeno je vršno opterećenje i struktura prometa. Na osnovu toga izrađeno je varijantno rješenje raskrižja kako bi se povećala sigurnost svih sudionika navedenog raskrižja. Svrha završnog rada je doprinijeti smanjenu broja prometnih nesreća u cestovnom...
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PRIJEDLOG
 POBOLJŠANJA NA RASKRIŽJU SMILJANSKE ULICE I
 ULICE TRG STJEPANA RADIĆA U GOSPIĆU
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PRIJEDLOG POBOLJŠANJA NA RASKRIŽJU SMILJANSKE ULICE I ULICE TRG STJEPANA RADIĆA U GOSPIĆU
Ivan Sigurnjak
U radu je prikazana analiza postojećeg stanja na raskrižju Smiljanske ulice i ulice Trg Stjepana Radića u Gospiću. Raskrižje se nalazi u blizini trga Stjepana Radića te u blizini tržnice, zbog toga je promet na pravcu trg – tržnica povećan u odnosu na treći sporedni pravac. Na temelju analize raskrižja pronašlo se mogućnosti za poboljšanje, te se daju dva prijedloga poboljšanja, prvi rekonstrukcija u semaforizirano raskrižje i drugi rekonstrukcija u kružno raskrižje....
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PRIJEDLOG MJERA ZA
 POBOLJŠANJE NA RASKRIŽJU KORZO U KARLOVCU
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE NA RASKRIŽJU KORZO U KARLOVCU
Mihael Rataić
Tematika ovog rada je opis i analiza postojećeg stanja kružnog raskrižja Korzo, koje čine ulice: Domobranska ulica, ulica Vladka Mačeka i ulica Ivana Gundulića u gradu Karlovcu. Na temelju provedene analize dat je prijedlog mjera za poboljšanje stanja na predmetnom raskrižju. Specifičnost navedenog kružnog raskrižja je u prometnim pravilima, koja se primjenjuju, da vozila na ulazu u kružno raskrižje imaju prednost prolaska, zbog čega je otežano smisleno i sigurno...
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PRIJEDLOG REKONSTRUKCIJE RASKRIŢJA ULICE SVETE ANE I ULICE FRANJE BELULOVIĆA U RIJECI
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PRIJEDLOG REKONSTRUKCIJE RASKRIŢJA ULICE SVETE ANE I ULICE FRANJE BELULOVIĆA U RIJECI
Antonio Katinić
U radu je obraĊen pojam raskriţja i kako teku prometni tokovi u raskriţju, objašnjena je podjela raskriţja u razini na kruţna i klasiĉna (u ovom sluĉaju semaforizirana) te razlika u konfliktnim toĉkama oba. U nastavku je izvršena prometna analiza postojećeg stanja na raskriţju Ulice Svete Ane i Ulice Franje Belulovića u gradu Rijeci uz analizu prometnog opterećenja i stanja sigurnosti prometa. Predloţena su dva varijantna rješenja rekonstrukcije raskriţja u semaforizirano i...
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PRIJEDLOG REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA DRŽAVNE CESTE 22 I ŽUPANIJSKIH CESTA 3034 I 2209 U KRIŽEVCIMA
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PRIJEDLOG REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA DRŽAVNE CESTE 22 I ŽUPANIJSKIH CESTA 3034 I 2209 U KRIŽEVCIMA
Ivana Kamenjak
Tema završnog rada je analiza postojećeg raskrižja u Križevcima koje čine državna cesta 22, županijska cesta 2209 i županijska cesta 3034 (ulice Nikole Tesle, Zagrebačke i Branitelja Hrvatske). Završnim radom dat je osvrt na osnovne pojmove i elemente raskrižja te je pomoću njih analizirana problematika promatranog raskrižje. Dat je pregled postojećeg sustava regulacije, analize prometnih tokova i stanje sigurnosti na promatranom raskrižju. Na temelju provedene analize dat je...
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PRIJEDLOG REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA DRŽAVNE CESTE D105 I ŽUPANIJSKE CESTE Ž5139 NA OTOKU RABU
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PRIJEDLOG REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA DRŽAVNE CESTE D105 I ŽUPANIJSKE CESTE Ž5139 NA OTOKU RABU
Magdalena Dumenčić
U teorijskom dijelu rada obrađen je sam pojam raskrižja te su prikazane osnovne značajke raskrižja. Potom su definirana semaforizirana raskrižja te osnovni pojmovi semaforiziranih raskrižja kao i prednosti i nedostatci koji se vežu na ovu vrstu raskrižja te su ujedno definirani i kriteriji opravdanosti uvođenja semaforizacije raskrižja. Kako bi praktičan dio rada bio jasniji, isto je definirano i za kružna raskrižja zajedno sa Smjernicama za projektiranje kružnih raskrižja i...

Pages