Pages

Usporedba online alata za izradu anketnih upitnika
Usporedba online alata za izradu anketnih upitnika
Petra Zorić
Ovaj završni rad obuhvaća usporedbu tri online alata za izradu anketnih upitnika. Online anketni upitnici omogućavaju brže prikupljanje podataka te automatizaciju cjelokupnog procesa analize što je u današnjem poslovnom okruženju od iznimne važnosti. Informacije na tržištu mijenjaju se tolikom brzinom da je iste potrebno pratiti u stopu i obrađivati što brže. U radu će se opisati anketa, njezina obilježja, smjernice za oblikovanje te prednosti i nedostaci online...
Usporedba operacijskih sustava za mobilne uređaje
Usporedba operacijskih sustava za mobilne uređaje
Doris Ćuća Žentil
Ovaj završni rad bavi se temom operacijskih sustava za mobilne uređaje, te usporedbom njihovih karakteristika s naglaskom na Android i iOS, koji su tržišno najzastupljeniji. Za potrebe rada provedeno je istraživanje o navedenoj temi, a prikupljanje podataka obavljeno je metodom ankete koja je postavljena na facebook grupe čiji su članovi studenti Informatike na Veleučilištu u Rijeci. Provedenim istraživanjem žele se ispitati korisnička iskustva, odnosno iskustva i zadovoljstva...
Usporedba razine buke u osobnim vozilima
Usporedba razine buke u osobnim vozilima
Katarina Sacher
Buka je veliki problem današnjice. Čovječanstvo nije svjesno u kojoj mjeri buka utječe na zdravlje ljudi, životinja i okoliš. Postoje razni izvori buke u okruženju ljudi. Jedan od izvora su i vozila cestovnog promet. Vozila proizvode buku unutar i izvan samog vozila. Za potrebe ovog istraživanja, provedena su mjerenja razine buke unutar različitih tipova osobnih vozila. Istraživanje je potvrdilo da starija vozila proizvode veću razinu buke, meĎutim takoĎer je ustanovljeno da na...
Usporedba triju softvera za vizualnu analizu podataka
Usporedba triju softvera za vizualnu analizu podataka
Kristijan Starčević
Pravovremeni pristup informacijama jedan je od glavnih uvjeta za uspješno poslovanje. Budući da se danas pojavljuju sve veće količine podataka, jača potreba za korištenjem softvera za poslovnu inteligenciju kako bi se poboljšale performanse poslovanja ali i pružila mogućnost bržeg i kvalitetnijeg donošenja odluka. Poslovna inteligencija uključuje razne softvere za analizu podataka među kojima su i softveri za vizualizaciju podataka. Na tržištu je dostupan velik broj...
Utjecaj računovodstvenog i poreznog tretmana potraživanja na financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzeća Čateks d.d. Čakovec
Utjecaj računovodstvenog i poreznog tretmana potraživanja na financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzeća Čateks d.d. Čakovec
Marija Sarkotić
Tema specijalističkog završnog rada je Utjecaj računovodstvenog i poreznog tretmana potraživanja na financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzeća Čateks d.d. Čakovec. Cijeli rad podijeljen je na dva dijeli: teorijski te praktični dio rada. Teorijski dio obuhvaća definiranje i osnovnu podjelu imovine, definiranje potraživanja te podjela potraživanja i njihova obilježja, utjecaj poreza te zakonskih okvira na djelovanje poduzeća. Osim teorijskog dijela u radu su...
Uvod u izgradnju video igara u razvojnom okruženju Unity
Uvod u izgradnju video igara u razvojnom okruženju Unity
Josip Panić
Tematika ovog rada jest uvod u izgradnju 2D videoigre korištenjem Unity razvojnog alata. Sam format rada se svodi na oblik priručnika i time pružiti u neku ruku slijed koraka koji završavaju gotovim proizvodom. Završni rad opisuje korake u kreiranju grafičkog dizajna i manipulaciju s grafičkim komponentama. Također obuhvaća procese kodiranja programskih rješenja i logike objekata, te korištenje specifičnih funkcionalnosti u Unityju poput animacije unesenih grafičkih komponenti,...
UĈEĆA ORGANIZACIJA U PRAKSI
UĈEĆA ORGANIZACIJA U PRAKSI
Sandra Gregorović
Poslovno okruženje suvremenog društva vrlo je složeno i sve teže predvidivo, te zahtjeva neprestanu prilagodbu novim uvjetima i promjenama. Digitalno doba i sve brži prijenos informacija nameću potrebu za struĉnom, brzom i uĉinkovitom prilagodbom trenutnim situacijama na tržištu. U uvjetima kada su stalne smo promjene i kada je jedina moguća stabilnost, stabilnost u kretanju, znanje postaje jedini znaĉajni resurs. Uĉeće su organizacije one koje su shvatile da uĉenje i novo...
UČINAK AUTODIZALICE PRI TRANSPORTU PALETIZIRANOG TERETA U TVRTCI „BERNOBIĆ TRANSPORT“
UČINAK AUTODIZALICE PRI TRANSPORTU PALETIZIRANOG TERETA U TVRTCI „BERNOBIĆ TRANSPORT“
Mauro Krizmanić
U ovom je prikazan utovar tereta viličarom na prijevozno sredstvo, te istovar tereta sa prijevoznog sredstva pomoću autodizalice. Utovar je obavljen na području vanjskog skladišta obrta „Bernobić transport“ a istovar je obavljen na više lokacija, u blizini mjesta Vižinada, u Novigradu te u Umagu. Kao što je već navedeno teret je transportiran na već navedena mjesta. Pri ukrcaju tereta je korišten jedan viličar, a za iskrcaj tereta je korištena kamionska autodizalica...
UČINAK I OCJENA KVALITETE PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM GRADSKOM PROMETU S OSVRTOM NA GRAD RIJEKU
UČINAK I OCJENA KVALITETE PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM GRADSKOM PROMETU S OSVRTOM NA GRAD RIJEKU
Marin Večerina
Potreba za mobilnošću prisutna je u svakodnevnom ţivotu, a moguće ju je zadovoljiti razliĉitim oblicima prijevoznih sredstava. Svrha javnog prijevoza je zadovoljiti potrebe i ţelje putnika koji ţele putovati brzo, jednostavno i jeftino. Zahtjevi putnika za adekvatnom razinom kvalitete prijevozne usluge svakodnevno se povećavaju, zbog ĉega prijevoznici moraju konstantno ispitivati njihove potrebe i ţelje te kontinuirano unapreĊivati konaĉnu kvalitetu svojih usluga. U ovom...
UČINAK TERETNIH VOZILA I RADNIH STROJEVA NA GRADILIŠTU
UČINAK TERETNIH VOZILA I RADNIH STROJEVA NA GRADILIŠTU
Martina Orbanić
U ovome radu obrađena je problematika odabira prekrcajnog sredstva putem najvećeg učinka za transport 1000 m3 suhog šljunka na udaljenost od 25 km. U radu su ispitane dvije kombinacije, odabir bagera i odabir kipera u spregu s bagerom. Odabran je najbolji bager od tri ponuđena čiji je učinak iznosio 76,32 m3/h. Zatim se sa tim bagerom ušlo u odabir najboljeg sprega bager s kiperom gdje se kiper od 27 t pokazao kao najbolji s učinkom od 49 h. U zaključku su dani rezultati, primjedbe...
UČINAK VILIČARA PRI OBAVLJANJU SKLADIŠNIH POSLOVA
UČINAK VILIČARA PRI OBAVLJANJU SKLADIŠNIH POSLOVA
Edina Zelkanović
U ovome radu ispitan je učinak viličara u skladišnim poslovima u trgovačkom centru tj. Prehrambenom skladištu. Dana su dva primjera učinka te je u prvom izračunata potreba za brojem viličara a u drugom je izračunato orijentacijsko vrijeme trajanja prekrcaja (utovar i istovar iz kamiona u skladište). U radu je ispitano i poslovanje skladišta tvrtke za prodaju odjeće te su doneseni prijedlozi za poboljšanje. U radu je opisan način funkcioniranja viličara, vrste skladišta i...
VATROGASNE INTERVENCIJE PRI AKCIDENTU KOD PRIJEVOZA OPASNIH TVARI
VATROGASNE INTERVENCIJE PRI AKCIDENTU KOD PRIJEVOZA OPASNIH TVARI
Igor Damjanović
U ovom radu obrađena je tematika problema prijevoza opasnih tvari na području Grada Rijeke i problema s kojima se pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke susreću prilikom interveniranja na istim. Problem se stvara sa nepoznavanjem materije o opasnim tvarima kao i o sve lošijim stanjima prometnica kao i prijevoznih sredstava kojima se opasne tekućine prevoze. Ovim radom se pokušava približiti nepoznavanje ove dvije teme, način djelovanja i postupaka na ovakvim vatrogasnim...

Pages