Pages

UTJECAJ KOLIČINE I NAČINA PRIMJENE KESTENA NA
 SENZORNA SVOJSTVA PIVA OD KESTENA
UTJECAJ KOLIČINE I NAČINA PRIMJENE KESTENA NA SENZORNA SVOJSTVA PIVA OD KESTENA
Matea Hreljak
Ovaj završni rad zapoĉet je s ciljem istraţivanja koliĉine i naĉina primijene kestena na senzorna svojstva pive od kestena. Spravljajući 3 razliĉite vrste piva od kojih je prvi – kontrolni bohemian lager što znaĉi da je spravljan od 100% slada kao baza za sljedeća dva piva i njihovu kontrolu. Drugim rijeĉima spravljeno je lager pivo donjeg vrenja Za druga dva uzorka korišteno je kestenje, ne kao baza već kao dodatak i zaĉin. U prvom uzorku (uzorak1) ispitana je...
UTJECAJ KOMERCIJALNIH S. CEREVISIAE KVASACA NA SENZORNI PROFIL I PRODUKCIJU SO2 U VINIMA MALVAZIJA ISTARSKA
UTJECAJ KOMERCIJALNIH S. CEREVISIAE KVASACA NA SENZORNI PROFIL I PRODUKCIJU SO2 U VINIMA MALVAZIJA ISTARSKA
Luka Fachin
U ovom radu ispitan je utjecaj četiri komercijalna kvasca u fizikalno-kemijskom, senzornom profilu, te produkciji SO2 u vinima Malvazija istarska. Kvasci korišteni u zadatku su: Lalvin Okay, Lalvin Sensy, Lalvin QA23 i Ancor VIN13. Vinifikacija je započela u rujnu 2015. godine s grožđem ubranim u vinogradu Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, a odrađena je na klasičan način za vinifikaciju bijelih vina. Obavljeno je runjanje, muljanje, prešanje, bistrenje i alkoholna...
UTJECAJ KRIOMACERACIJE NA SENZORNE KARAKTERISTIKE VINA MALVAZIJE ISTARSKE
UTJECAJ KRIOMACERACIJE NA SENZORNE KARAKTERISTIKE VINA MALVAZIJE ISTARSKE
Marko Opačak
Ovim radom se istražio utjecaj tretmana kriomaceracije na senzorne karakteristike vina Malvazije istarske. Proces prerade grožđa te vinifikacije je izvršen u studentskom podrumu Poljoprivrednog odjela Veleučilišta u Rijeci, u Poreču. Vinifikacija je provedena u pet različitih tretmana, po dvije varijante u duplikatu. Tretmani uključuju klasičnu vinifikaciju, kriomaceraciju na 24 sata, kriomaceraciju na 24 sata s dodanim enzimom, kriomaceraciju na 48 sati te kriomaceraciju na 48...
UTJECAJ MACERACIJE MALVAZIJE ISTARSKE NA AROMATSKI SASTAV VINA
UTJECAJ MACERACIJE MALVAZIJE ISTARSKE NA AROMATSKI SASTAV VINA
Matija Radolović
Malvazija istarska bijela najrašireniji je kultivar u Istri. U pravilu se od groţĎa ovog kultivara proizvode suha vina, voćno cvjetne arome dobivena brzom preradom groţĎa i hlaĎenom fermentacijom moštova. Nedostatak ovakve tehnologije proizvodnje bijelih vina je osiromašenje mošta, a samim tim i budućeg vina u aromatskim spojevima podrijetlom iz groţĎa koji su većinom sadrţani u koţici bobice. Stoga je cilj ovog istraţivanja bio utvrditi utjecaj različitih duţina...
UTJECAJ MARKETINGA NA AUTOINDUSTRIJU
UTJECAJ MARKETINGA NA AUTOINDUSTRIJU
Vedran Koraca
Život bez automobila u današnje je vrijeme nezamisliv. Automobil je promijenio moderno društvo pruživši čovjeku neovisnost i slobodu u pogledu mobilnosti, dostupnosti i fleksibilnost. Cilj ovog rada je prikazati sponu između autoindustrije i marketinga. U radu se objašnjava uloga autoindustrije i njezinog brendiranja, digitalnog marketinga i neuromarketinga. Na praktičnom primjeru se prikazuje što ispitanici misle o svojim automobilima, potencijalnim novim automobilima te koji...
UTJECAJ MARKETINGA NA PONAŠANJE POTROŠAČA
UTJECAJ MARKETINGA NA PONAŠANJE POTROŠAČA
Dorjan Cindrić
Važan dio marketinga osim proizvoda i cijene su promocija i distribucija koji su više usmjereni na želje i potrebe potrošača. U ostvarenju tih marketinških ciljeva i zadovoljenja potreba potrošača bitnu ulogu ima poznavanje psiholoških procesa i poznavanja ponašanja potrošača. Ponašanje potrošača određeno je društvenim i osobnim čimbenicima. Ti čimbenici određuju i kako će se potrošač odnosno kupac ponašati prilikom kupnje i odluke o nekom proizvodu. Ovisno o...
UTJECAJ NAVODNJAVANJA, UZGOJNOG OBLIKA I GENOTIPA NA GOSPODARSKE KARAKTERISTIKE MALVAZIJE ISTARSKE
UTJECAJ NAVODNJAVANJA, UZGOJNOG OBLIKA I GENOTIPA NA GOSPODARSKE KARAKTERISTIKE MALVAZIJE ISTARSKE
Piero Glavičić
U sklopu ovog završnog rada provedeno je istraživanje na temu utjecaja navodnjavanja, uzgojnog oblika i genotipa na gospodarske karakteristike Malvazije istarske. U svrhuodreivanja smjernica za podizanje novih vinograda Malvazije istarske u ovom se radu nastojalo utvrditi razlike u gospodarskim karakteristikama (komponente prinosa i kvaliteta groža) izmeu dva razlicita genotipa Malvazije istarske (klon VCR4 i izvorna istarska selekcija Malvazije istarske), zatim izmeu dva razlicita...
UTJECAJ NAČINA EKSTRAKCIJE I SORTE GROŽĐA NA
 ANTOKSIDATIVNU, ANTIMIKROBNU AKTIVNOST
 DOBIVENIH EKSTRAKATA SJEMENKI I SADRŽAJ
 PROANTOCIJANIDINA
UTJECAJ NAČINA EKSTRAKCIJE I SORTE GROŽĐA NA ANTOKSIDATIVNU, ANTIMIKROBNU AKTIVNOST DOBIVENIH EKSTRAKATA SJEMENKI I SADRŽAJ PROANTOCIJANIDINA
Louis Papandopulo
Rodne vinogradne površine kojima danas raspolaže Republika Hrvatska iako prostrane daleko su od onih iz zlatnoga doba hrvatskoga vinogradarstva. Ipak, u vinogradarstvo i vinarstvo kontinuirano se ulaže jer radi se o gospodarskim granama koje u nas imaju dugu i bogatu tradiciju. Vinska kultura dio je tradicionalnoga načina života u Hrvatskoj koja je, govoreći o vinogradarstvu i vinarstvu, podijeljena na dvije glavne regije: kontinentalnu i primorsku. Vinorodnim područjima uz...
UTJECAJ NAČINA ODRŽAVANJA TLA NA SASTAV KOROVNE FLORE U MASLINICIMA
UTJECAJ NAČINA ODRŽAVANJA TLA NA SASTAV KOROVNE FLORE U MASLINICIMA
Ivan Dlačić
Korovna flora istraživana je sredinom lipnja 2016. godine u intenzivno obrađenom i prirodno zatravljenom masliniku na istoj lokaciji u Poreču. U intenzivno obrađenom masliniku determinirane su 34 vrste korova iz 22 porodice, a u prirodno zatravljenom masliniku 51 vrsta iz 25 porodica. Najučestalije vrste u intenzivno obrađenom masliniku su bile: Senecio vulgaris L., Convolvulus arvensis L., Mercurialis annua L. Quercus sp. i Cerastium fontanum Baumg. ssp. vulgare (Hartman) Greuter et...
UTJECAJ PRIMJENE AMPELOTEHNIČKIH ZAHVATA NA KOMPONENTE PRINOSA I SASTAV GROŽĐA SORTE TERAN
UTJECAJ PRIMJENE AMPELOTEHNIČKIH ZAHVATA NA KOMPONENTE PRINOSA I SASTAV GROŽĐA SORTE TERAN
Ivana Trošić
Tema ovog završnog rada bila je utjecaj primjene ampelotehničkih zahvata na komponente prinosa i sastav grožđa sorte Teran. Istraženo je djelovanje prorjeđivanja mladica, prorjeđivanja grozdova i rane defolijacije te sve kombinacije navedenih tretmana uključivši i kontrolni tretman (bez primjene ovih zahvata). Tretmani prorjeđivanja mladica i prorjeđivanja grozdova najviše su utjecali na ukupan prinos, odnosno na broj grozdova, masu bobica i masu grozdova te su značajno...
UTJECAJ PRIMJENE RAZLIČITIH VRSTA DRVENIH
 STRUGOTINA NA PROMJENE U SENZORNOM
 PROFILU VINA TERAN
UTJECAJ PRIMJENE RAZLIČITIH VRSTA DRVENIH STRUGOTINA NA PROMJENE U SENZORNOM PROFILU VINA TERAN
Katarina Družeta
Teran je istarska sorta koja je, otprilike, prije 100 godina bila i glavna istarska sorta. Upravo smo vino od ove sorte koristili za potrebe izvođenja ovog rada.U radu je iznesena usporedba šest različitih čipseva, odnosno usporedba njihovog različitog djelovanja na isto vino (Teran 2015.). Uz opis botaničkih obilježja sorte Terana i karakteristika čipseva izvršene su i senzorne metode ocijenjivanja (opisna metoda, metoda 100 bodova po OIV-u i metoda rangiranja.). Školovanje...
UTJECAJ PRORJEĐIVANJA GROZDOVA I DEFOLIJACIJE NA PRINOS I KVALITETU GROŽĐA SORTE TERAN
UTJECAJ PRORJEĐIVANJA GROZDOVA I DEFOLIJACIJE NA PRINOS I KVALITETU GROŽĐA SORTE TERAN
Nicol Banko
Cilj ovog završnog rada bio je utvrditi utjecaj prorjeđivanja grozdova i defolijacije primijenjene nakon cvatnje na komponente prinosa i sastav grožđa sorte Teran. Pokus je proveden 2016. godine na tipu tla crvenica,u vinogradu Bušuri pokraj Višnjana. Primjenom prorjeđivanja grozdova i defolijacije smanjen je prinos po trsu. Sukladno očekivanjima, najveće smanjenje prinosa postignuto je prorjeđivanjem grozdova (oko 50%), dok je primjenom defolijacije prinos po trsu smanjen oko 14%....

Pages