Pages

UTJECAJ TERMINA BERBE I MALČIRANJA NA SADRŽAJ NITRATNOG DUŠIKA U PERŠINU (Petroselinum crispum Mill. A. W. Hill)
UTJECAJ TERMINA BERBE I MALČIRANJA NA SADRŽAJ NITRATNOG DUŠIKA U PERŠINU (Petroselinum crispum Mill. A. W. Hill)
Arno Saina
U ovom radu obavljeno je mjerenje nitratnog dušika u u dvije sorte peršina: domaći i kovrčavi. Obje sorte su bile uzgojene u poljskom pokusu, pod istim uvjetima, sa i bez prekrivanja malčem. Najveća vrijednost očitala se u 2. berbi u nemalčiranom peršinu lišćaru sa 474,87 (μg/ g tvari) NO3, nemalčirana varijanta te sorte dala je statistički značajno (P< 0,05)manju vrijednost svega 114,87 (μg/ g tvari) što nam pokazuje negativan utjecaj malča na nakupljanju nitrata u biljci....
UTJECAJ TERMOVINIFIKACIJE NA KVALITETU VINA cv. TERAN (Vitis vinifera L.)
UTJECAJ TERMOVINIFIKACIJE NA KVALITETU VINA cv. TERAN (Vitis vinifera L.)
Marko Zgrablić
Teran je autohtona istarska vinska sorta grožĎa i crno vino koje se iz nje proizvodi, karakteristično po visokim kiselinama. Navodimo termovinifikaciju kao mogućnost rješavanja povišenih kiselina u vinu. Takav način vinifikacije daje zanimljive rezultate. Zagrijavanjem masulja dobiva se punije, kompleksnije vino od onog raĎenog sa ambijentalnom maceracijom, a razlike su vidljive i izmeĎu zagrijavanja masulja sa ambijentalnom maceracijom i zagrijavanja masulja i prešanja. Osim...
UTJECAJ TERROIRA I ISHRANE VINOVE LOZE NA
 KVALITETU VINA CV. MALVAZIJE
 ISTARSKE (Vitis vinifera L.)
UTJECAJ TERROIRA I ISHRANE VINOVE LOZE NA KVALITETU VINA CV. MALVAZIJE ISTARSKE (Vitis vinifera L.)
Suzana Korlević
Ovim radom istražio se utjecaj terroira i ishrane biljke vinove loze na kvalitetu vina cv. Malvazije istarske. Istraživanja su provedena u dva vinograda na području Općine Brtonigle, na lokacijama Žmergo i Fiorini, sa naglaskom na sivo tlo i crvenicu. Pratio se utjecaj pedoklimatskih karakteristika na kvalitetu i senzorne karakteristike vina Malvazije istarske. Glavni cilj moderne gnojidbe, koja se provodila na spomenutim lokacijama, je pronaći optimalan način ishrane vinove loze...
UTJECAJ ULTRAZVUČNE MACERACIJE NA KVALITETU VINA MALVAZIJA ISTARSKA (Vitis vinifera L.)
UTJECAJ ULTRAZVUČNE MACERACIJE NA KVALITETU VINA MALVAZIJA ISTARSKA (Vitis vinifera L.)
Tea Bošnjak
Ovim radom se istražio utjecaj ultrazvučne maceracije i kontrolne maceracije na sastav tiola i katehina, senzorne osobine te kvalitetu vina Malvazija istarska. Radi praćenja utjecaja ultrazvučne maceracije na kvalitetu vina, provedena je odvojena vinifikacija Malvazije istarske u dvije različite varijante: kontrola uz predfermentativnu maceraciju 24h na 16 °C i ultrazvučna maceracija sa prototipom 2 na 28 kHz u trajanju od 3 minute konstruiranim na Odjelu za poljoprivredne, okolišne...
UTJECAJ VISINE VRŠIKANJA MLADICA NA FIZIKALNO-KEMIJSKI SASTAV GROŢĐA SORTE MERLOT
UTJECAJ VISINE VRŠIKANJA MLADICA NA FIZIKALNO-KEMIJSKI SASTAV GROŢĐA SORTE MERLOT
Dominik Ujčić
Istraţivanje za ovaj završni rad provedeno je 2016. godine u pokusnom vinogradu Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču (vinogorje Zapadna Istra, podregija Istra, regija Primorska Hrvatska). Cilj istraţivanja bio je utvrditi kako ampelotehnički zahvati visine vršikanja djeluju na komponente prinosa i fizikalno kemijski sastav groţĎa kod sorte Merlot. Vršikanje je obavljeno na tri načina: na visinu mladica od 70 cm u fazi zametanja bobica, na visinu mladica od 70 cm sredinom...
UTJECAJ VREMENA UZIMANJA REZNICA NA POSTOTAK UKORJENJIVANJA TRI SORTE MASLINA
UTJECAJ VREMENA UZIMANJA REZNICA NA POSTOTAK UKORJENJIVANJA TRI SORTE MASLINA
Armando Miljan
Termin uzimanja reznice masline ima značajnog utjecaja na uspješnost rizogeneze masline. Stoga je provedeno istraživanje gdje su se koristile tri različite sorte masline u tri različita termina uzimanja reznica, 1., 15. i 30. rujna. Korištene sorte su Leccino, Istarska bjelica i Buža ženska. Najbolji uspjeh ukorjenjivanja postignut je 1. i 30. rujna, kod sorata Leccino i Istarska bjelica, dok je kod Buže ženske ustanovljeno jako slabo ukorjenjivanje u sva tri termina uzimanja...
UTJECAJ VRSTE ALKOHOLA NA KVALITETU LIKERA OD LIMUNA - LIMONCELLA
UTJECAJ VRSTE ALKOHOLA NA KVALITETU LIKERA OD LIMUNA - LIMONCELLA
Matea Jagar
Ovaj završni rad započet je s ciljem istraţivanja utjecaja različitih vrsta alkohola na kvalitetu likera od limuna, koristeći pritom i tri vrste alkohola. Rakiju jabukovaču, votku i rafinirani alkohol. Proizvedena su tri likera, kod kojih je primjenjena ista receptura te isti tehnološki postupak proizvodnje. Likeri su odleţavali petnaest dana, a potom su u svakome od ova tri likera analizirani fizikalno-kemijski parametri (šećer, alkohol, ukupne kiseline) na Institutu za...
UTJECAJ ZALIJETANJA MATICA NA POSTOTAK OPLODNJE U OPLODNJACIMA TIPA “APIDEA” SMJEŠTENIM U SETOVE OD PO 8 OPLODNJAKA
UTJECAJ ZALIJETANJA MATICA NA POSTOTAK OPLODNJE U OPLODNJACIMA TIPA “APIDEA” SMJEŠTENIM U SETOVE OD PO 8 OPLODNJAKA
Evita Savić Mogin
U ovom radu promatran je utjecaj zalijetanja matica na postotak oplodnje u oplodnjacima tipa “Apidea”. Na oplodnoj stanici s ukupno 59 setova od po 8 oplodnjaka, vršilo se sakupljanje matica. Svaka matica označena je opalitnom pločicom sa vlastitim brojem, a svaki je oplodnjak sadržavao etiketicu s brojem matice te oznakom porijekla matice koja se nalazila unutar njega. Promatrane matice pripadale su pasmini kranjske (sive) pčele (Apis mellifera carnica). Prilikom sakupljanja...
UTJECAJ ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE NA OKOLIŠ
UTJECAJ ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE NA OKOLIŠ
Marijo Mijatović
Željeznički prijevoz predstavlja ekološki najprihvatljiviju vrstu prijevoza ljudi i robe a uz to sve je i okolišno i socijalno održiv. U skladu s ciljevima politike koju promovira Europska unija i koja se odnosi na transport željeznicama, željeznička infrastruktura treba temeljiti svoju razvojnu politiku na ekološkoj i društvenoj odgovornosti prema zajednici. Doprinos očuvanju okoliša je jako bitna prednost koju željeznica ima pred svim drugim oblicima transporta. Uz to ...
UTVRĐIVANJE KEMIJSKOG I MIKROBIOLOŠKOG SASTAVA KOMINE MASLINA I MOGUĆNOST NJENOG KORIŠTENJA U PREHRAMBENE I KOZMETIČKE SVRHE
UTVRĐIVANJE KEMIJSKOG I MIKROBIOLOŠKOG SASTAVA KOMINE MASLINA I MOGUĆNOST NJENOG KORIŠTENJA U PREHRAMBENE I KOZMETIČKE SVRHE
Đurić Ester Geissa
U procesu proizvodnje maslinovog ulja, kao nusproizvod nastaje komina masline koja se uglavnom odlaže neobrañena u okoliš. Cilj ovoga rada je analizirati uzorke komine maslina, utvrditi njen kemijski i mikrobiološki sastav te analizirati mogućnost njenog korištenja u prehrambene i kozmetičke svrhe. U ovom su se znanstvenom radu na tri različita načina uzorkovali uzorci komine maslina. Komina maslina izdvojila se na dva dijela: pulpa i pokožica (otkoštena komina) te koštice a...
UTVRĐIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA NA
 RADNOM MJESTU AUTOMEHANIČAR
UTVRĐIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA NA RADNOM MJESTU AUTOMEHANIČAR
Sara Dejanović
Ovaj završni rad je podijeljen tako da je nakon uvodnog dijela najprije navedena svrha sustava zaštite na radu nakon čega slijedi definiranje samog pojma zaštite na radu te općih načela prevencije na temelju kojih se ista provodi. U skladu s općim načelima prevencije primjenjuju se osnovna, posebna i priznata pravila zaštite na radu. Nakon pravila opisano je organiziranje i provedba zaštite na radu, poslovi zaštite na radu te tko ih i pod kojim uvjetima može obavljati. Nakon...
UTVRĐIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA U
 PROCESU MANIPULACIJE KONTEJNERA OBALNOM
 DIZALICOM U AGCT-U
UTVRĐIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA U PROCESU MANIPULACIJE KONTEJNERA OBALNOM DIZALICOM U AGCT-U
Filip Ördög
Kako bi zaštitu na radu uklopio u organizaciju rada, poslodavac primjenjuje osnovna i posebna pravila zaštite na radu, a svoje obveze propisane Zakonom dužan je provoditi bez mogućnosti delegiranja odgovornosti za ne izvršavanje na druge osobe. Također, svaki poslodavac je dužan izraditi procjenu rizika kojom se određuje razina opasnosti, štetnosti i napora koji mogu izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika, a prema utvrđenoj razini rizika određuje se...

Pages