Pages

Usporedba triju softvera za vizualnu analizu podataka
Usporedba triju softvera za vizualnu analizu podataka
Kristijan Starčević
Pravovremeni pristup informacijama jedan je od glavnih uvjeta za uspješno poslovanje. Budući da se danas pojavljuju sve veće količine podataka, jača potreba za korištenjem softvera za poslovnu inteligenciju kako bi se poboljšale performanse poslovanja ali i pružila mogućnost bržeg i kvalitetnijeg donošenja odluka. Poslovna inteligencija uključuje razne softvere za analizu podataka među kojima su i softveri za vizualizaciju podataka. Na tržištu je dostupan velik broj...
Usvojenost pristupa zelenog marketinga u mlađim dobnim skupinama u Hrvatskoj
Usvojenost pristupa zelenog marketinga u mlađim dobnim skupinama u Hrvatskoj
Anabela Rosandić
Posljednjih godina sve promjene koje se dešavaju u okolini i u društvu, dovode do sve veće svijesti ljudi o potrebi očuvanja okoliša i samim time očuvanja vlastite kvalitete života. Povećanjem ekološke svijesti dolazi do stvaranja novog segmenta potrošača, tzv. zelenih potrošača, koji se zalažu za proizvode koji nemaju negativne utjecaje na okolinu u kojoj živimo. Samim nastankom zelenih potrošača stvaraju se i oblikuju aktivnosti koje se mogu nazvati zelenim...
Utjecaj dizajna ambalaže na ponašanje potrošača
Utjecaj dizajna ambalaže na ponašanje potrošača
Iva Matijašić
Ovaj specijalistički rad se bavi istraživanjem utjecaja dizajna ambalaže na prodaju proizvoda. Ambalaža je jedan važan dio marketinga jer djeluje kao poveznica između kupca i tržišta. Ona ima veliku ulogu prilikom kupovine i odabira pojedinog proizvoda. Od trenutka proizvodnje do potrošnje proizvoda ambalaža svojim karakteristikama, kao što su: praktičnost, funkcionalnost i dizajn, ambalaža brine o proizvodu i čuva njegovu izvornost i kvalitetu. Utjecaj ambalaže na odabir...
Utjecaj marki na ponašanje mladih potrošača na tržištu mobilnih telefona u Hrvatskoj
Utjecaj marki na ponašanje mladih potrošača na tržištu mobilnih telefona u Hrvatskoj
Valon Gallopeni
Oduvijek su se ljudi dijelili po svojem ponašanju, željama, potrebama, kulturi, okruženju u kojem odrastaju. Upravo po tim segmentima se i određuju koji će se proizvod prezentirati kome i na koji način. Okruženje je bitan faktor za potrošačev odabir proizvoda s obzirom da se neke marke smatraju statusnim simbolima te većina smatra da ih je važno imati u određenom društvu. Marka je važna u donošenju kupovnih odluka potrošača. Sa stajališta vlasnika, marka je obećanje...
Utjecaj računovodstvenog i poreznog tretmana potraživanja na financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzeća Čateks d.d. Čakovec
Utjecaj računovodstvenog i poreznog tretmana potraživanja na financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzeća Čateks d.d. Čakovec
Marija Sarkotić
Tema specijalističkog završnog rada je Utjecaj računovodstvenog i poreznog tretmana potraživanja na financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzeća Čateks d.d. Čakovec. Cijeli rad podijeljen je na dva dijeli: teorijski te praktični dio rada. Teorijski dio obuhvaća definiranje i osnovnu podjelu imovine, definiranje potraživanja te podjela potraživanja i njihova obilježja, utjecaj poreza te zakonskih okvira na djelovanje poduzeća. Osim teorijskog dijela u radu su...
Utjecaj tehničkog pregleda vozila na sigurnost cestovnog prometa
Utjecaj tehničkog pregleda vozila na sigurnost cestovnog prometa
Petra Petrić
U specijalističkom završnom radu obrađena je tema utjecaja tehničkog pregleda vozila na sigurnost cestovnog prometa. Tehnički pregled vozila može se definirati kao djelatnost od općeg društvenog interesa jer utječe na sigurnost prometa na cestama te samim time i svih sudionika u prometu, a isto tako ima pozitivan utjecaj na ekologiju. Na tehničkom pregledu propisani su određeni sklopovi na vozilu koji se moraju provjeravati, a osim tih sklopova propisani su i dijelovi unutar...
Uvod u izgradnju video igara u razvojnom okruženju Unity
Uvod u izgradnju video igara u razvojnom okruženju Unity
Josip Panić
Tematika ovog rada jest uvod u izgradnju 2D videoigre korištenjem Unity razvojnog alata. Sam format rada se svodi na oblik priručnika i time pružiti u neku ruku slijed koraka koji završavaju gotovim proizvodom. Završni rad opisuje korake u kreiranju grafičkog dizajna i manipulaciju s grafičkim komponentama. Također obuhvaća procese kodiranja programskih rješenja i logike objekata, te korištenje specifičnih funkcionalnosti u Unityju poput animacije unesenih grafičkih komponenti,...
Uvođenje eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku
Uvođenje eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku
Dajana Runko Učkar
Zajednička valuta rezultat je napora koji su počeli sredinom dvadesetog stoljeća, a vizija se približila stvarnosti 1957. godine potpisivanjem Rimskog sporazuma i osnivanjem Europske ekonomske zajednice. Euro je stvoren uz tri nade: (1) da će približiti europske zemlje jedne drugima; (2) da će bolja ekonomska integracija dovesti do bržeg ekonomskog rasta; i (3) da će veća ekonomska integracija pomoći boljoj političkoj povezanosti i osigurati mir u Europi.
UĈEĆA ORGANIZACIJA U PRAKSI
UĈEĆA ORGANIZACIJA U PRAKSI
Sandra Gregorović
Poslovno okruženje suvremenog društva vrlo je složeno i sve teže predvidivo, te zahtjeva neprestanu prilagodbu novim uvjetima i promjenama. Digitalno doba i sve brži prijenos informacija nameću potrebu za struĉnom, brzom i uĉinkovitom prilagodbom trenutnim situacijama na tržištu. U uvjetima kada su stalne smo promjene i kada je jedina moguća stabilnost, stabilnost u kretanju, znanje postaje jedini znaĉajni resurs. Uĉeće su organizacije one koje su shvatile da uĉenje i novo...
UČINAK AUTODIZALICE PRI TRANSPORTU PALETIZIRANOG TERETA U TVRTCI „BERNOBIĆ TRANSPORT“
UČINAK AUTODIZALICE PRI TRANSPORTU PALETIZIRANOG TERETA U TVRTCI „BERNOBIĆ TRANSPORT“
Mauro Krizmanić
U ovom je prikazan utovar tereta viličarom na prijevozno sredstvo, te istovar tereta sa prijevoznog sredstva pomoću autodizalice. Utovar je obavljen na području vanjskog skladišta obrta „Bernobić transport“ a istovar je obavljen na više lokacija, u blizini mjesta Vižinada, u Novigradu te u Umagu. Kao što je već navedeno teret je transportiran na već navedena mjesta. Pri ukrcaju tereta je korišten jedan viličar, a za iskrcaj tereta je korištena kamionska autodizalica...
UČINAK I OCJENA KVALITETE PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM GRADSKOM PROMETU S OSVRTOM NA GRAD RIJEKU
UČINAK I OCJENA KVALITETE PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM GRADSKOM PROMETU S OSVRTOM NA GRAD RIJEKU
Marin Večerina
Potreba za mobilnošću prisutna je u svakodnevnom ţivotu, a moguće ju je zadovoljiti razliĉitim oblicima prijevoznih sredstava. Svrha javnog prijevoza je zadovoljiti potrebe i ţelje putnika koji ţele putovati brzo, jednostavno i jeftino. Zahtjevi putnika za adekvatnom razinom kvalitete prijevozne usluge svakodnevno se povećavaju, zbog ĉega prijevoznici moraju konstantno ispitivati njihove potrebe i ţelje te kontinuirano unapreĊivati konaĉnu kvalitetu svojih usluga. U ovom...
UČINAK TERETNIH VOZILA I RADNIH STROJEVA NA GRADILIŠTU
UČINAK TERETNIH VOZILA I RADNIH STROJEVA NA GRADILIŠTU
Martina Orbanić
U ovome radu obrađena je problematika odabira prekrcajnog sredstva putem najvećeg učinka za transport 1000 m3 suhog šljunka na udaljenost od 25 km. U radu su ispitane dvije kombinacije, odabir bagera i odabir kipera u spregu s bagerom. Odabran je najbolji bager od tri ponuđena čiji je učinak iznosio 76,32 m3/h. Zatim se sa tim bagerom ušlo u odabir najboljeg sprega bager s kiperom gdje se kiper od 27 t pokazao kao najbolji s učinkom od 49 h. U zaključku su dani rezultati, primjedbe...

Pages