Pages

Uloga osiguravajućih društava na hrvatskom financijskom tržištu
Uloga osiguravajućih društava na hrvatskom financijskom tržištu
Eni Kušić
U radu je obrađena tema uloga osiguravajućih društava na hrvatskom financijskom tržištu. S obzirom na trenutno stanje u gospodarstvu Republike Hrvatske može se zaključiti da je spomenuta tema i više nego aktualna. Kao što je i navedeno u radu ekonomski smisao osiguranja sadržan je u naknadi štete i isplati osiguranih svota osiguranim osobama. Radi širine obuhvata svih ljudskih djelatnosti u osiguranju se javljaju raznovrsni, složeni gospodarski i pravni odnosi i interesi, koji...
Uloga parkiranja u urbanim sredinama s osvrtom na grad Opatiju
Uloga parkiranja u urbanim sredinama s osvrtom na grad Opatiju
Monika Aničić
Kroz završni rad detaljno je opisan pojam i uloga parkiranja u prometnom sustavu. Također su objašnjeni i načini parkiranja te vrste parkirališta. Glavni problem gradskih središta i turističkih destinacija je nedostatak parkirnih kapaciteta, a ovaj rad opisuje nekolicinu načina kojima se taj problem može smanjiti, kao što je gradnja parkirno-garažnih sustava, uvođenje inovativnih rješenja dijeljenja vožnji, jačanje kvalitetnijeg javnog gradskog prijevoza te raznih...
Uloga tahografa u analizi radnog vremena mobilnih radnika
Uloga tahografa u analizi radnog vremena mobilnih radnika
Antonio Dugandžić
U specijalističkom završnom radu napravljena je analiza propisa koji uređuju područje cestovnog prijevoza, a posebna pozornost usmjerena je na analizu Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu. U radu su detaljno opisane bitne odredbe koje propisuju trajanje dnevnog i tjednog vremena vožnje, noćni rad, trajanje dnevnog radnog vremena i stanke te dnevne i tjedne odmore koje vozači moraju poštivati tijekom...
Uloga vizualnog identiteta u razvoju poduzeća
Uloga vizualnog identiteta u razvoju poduzeća
Stela Delač
Ovim završnim radom obrađuje se tematika vizualnog identiteta i njegova uloga u razvoju poduzeća. Za analizu vizualnog identiteta i dizajniranje novog, koristi se stvarno poduzeće iz Lokava, „Eurofunghi d.o.o.“. Postojeći dizajn vizualnog identiteta poduzeća nije zadovoljavajući. Potrebno je izraditi novi naziv marke, osmisliti novu, moderniju osobnost poduzeća, te izraditi kvalitetan vizualni identitet. Kako bi se pobliže upoznalo sa sadašnjim stanjem vizualnog identiteta,...
Uloge u timovima
Uloge u timovima
Vesna Pichler
Predmet istraživanja od značaja za ovaj rad jest timski rad. Sklonost timskom radu važna je sposobnost poduzetnika koji uvijek trebaju poslovne partnere i društvenu mrežu da bi uspjeli. U skladu s tim svrha ovoga rada jest odrediti sklonost studenata poduzetništva timskom radu, odnosno utvrditi za koje uloge u timskom radu studenti poduzetništva pokazuju visoku sposobnost. Empirijsko istraživanje provedeno je metodom anketiranja (N=24) na Veleučilištu u Rijeci akademske...
Unapređenje prodaje poduzeća na primjeru "DM - Drogerie Mark d.o.o."
Unapređenje prodaje poduzeća na primjeru "DM - Drogerie Mark d.o.o."
Helena Stanešić
Danas poduzeća ulažu mnogo vremena, napora i financijskih sredstava u područje promotivnih aktivnosti ne bi li tržište bilo opskrbljeno svim potrebnim infomacijama o proizvodima, uslugama i samom poduzeću. Unapređenje prodaje jedan je od elementa promotivnog miksa a koristi se kao kratkoročni poticaj kako bi kupci odmah kupili proizvod. Merchandising je opće prihvaćen kao neizostavan alat unapređenja prodaje kojim se bez stvaranja pomutnje kod potrošača može najadekvatnije...
Unaprjeđenje prekrcaja u tvrtki Drvoplast d.d.
Unaprjeđenje prekrcaja u tvrtki Drvoplast d.d.
Roland Krbavac
U ovom radu prikazano je moguće unaprjeđenje poslova prekrcaja u tvrtki Drvoplast d.d. te postojeće stanje sa izmjerom vremena i usporedbom sa vremenom u teoriji. Ovaj rad nudi moguća rješenja koja su detaljno opisana počevši od prvog, najjednostavnijeg oblika, te svako sljedeće koje je nadogradnja prethodnog. To bi značilo, daje treće moguće rješenje prekrcaja u tvrtki Drvoplast d.d., po autorovom mišljenju, najbolje. Kako bi se moglo realno procijeniti problematiku, ovaj...
Uporaba AHP metode za izbor poslovnog mobitela srednje klase
Uporaba AHP metode za izbor poslovnog mobitela srednje klase
Marin Domijan
Odlučivanje predstavlja zahtjevan proces odabira između više alternativa u privatnom, kao i poslovnom životu. Značajnost odluke povećava doseg posljedica odluke koja se donese, što upućuje da je proces dolaženja do rješenja nekog poslovnog problema zahtjevniji i kompleksniji pa mu stoga treba posvetiti više pažnje. S obzirom da se odlučivanje smatra temeljem upravljanja poduzećem, uloga donositelja najznačajnih odluka dodijeljena je menadžerima. U donošenju odluke odabira...
Uporaba OJS alata u digitalnom izdavaštvu
Uporaba OJS alata u digitalnom izdavaštvu
Lucija Kasunić
U želji za prijenosom pisanih tekstova, članaka i znanstvenih radova u digitalni oblik koji se može dijeliti putem interneta, dolazi do pojave digitalizacije. Digitalizacija časopisa ili znanstvenih radova započela je još 1971. godine. Kada govorimo o digitalizaciji u informacijskim znanostima, najviše se digitaliziraju knjige, arhive, povijesni dokumenti itd. Jedan od sustava za digitalizaciju časopisa je i Open Journal Systems, a njegova glavna svrha je online izdavanje časopisa....
Upotreba QR koda u promociji autohtonih istarskih proizvoda
Upotreba QR koda u promociji autohtonih istarskih proizvoda
Katarina Šolić
Proizvod može sadržavati dva oblika koda, a tu su linearni i dvodimenzionalni kodovi. Najpoznatiji dvodimenzionalni kod je QR kod. Zbog potrebe za kodom koji će sadržavati više znakova, odnosno više informacija, razvio se QR kod. Područja njegove primjene u današnje vrijeme su neograničena, a najčešće se koristi u promotivne svrhe. Sve više poduzeća se odlučuje za promoviranje svojih proizvoda ili usluga upravo putem QR koda. Isto tako i istarski proizvođači autohtonih...
Upravljanje kvalitetom na primjeru Instituta Plavi svijet d.o.o.
Upravljanje kvalitetom na primjeru Instituta Plavi svijet d.o.o.
Sindy Desnica
Kvaliteta je posljednjih 10, možda i više godina postala središnja preokupacija institucija, kompanija, javnih poduzeća te neprofitnih organizacija u Europi, pa i cijelom svijetu. U svakodnevnom svijetu najveću također i presudnu ulogu odigrala su načela norme ISO 9001 što uključuje usmjernost na kupca, procesni pristup, vođenje, uključenost ljudi, odlučivanje na temelju činjenica te upravljanje odnosima. Uz normu ISO 9001, postoje norme koje su veću pozornost usmjerile te...
Upravljanje ljudskim potencijalima u suvremenim organizacijama
Upravljanje ljudskim potencijalima u suvremenim organizacijama
Divna Krizmanić
Svako poduzeće koje ima za cilj poslovati na globalnom tržištu, odnosno postići što veću konkurentnost, nužno je da bude fleksibilno, inovativno, profesionalno i prilagodljivo zahtjevima tržišta i potrošača. Među mnogim načinima postizanja konkurentnosti, poput pravovremenog uvođenja nove tehnologije, jest i uvođenje sustava za upravljanje kvalitetom. Upravljanje ljudskim resursima kao najvažnija funkcija menadžmenta ljudskih potencijala potvrđuje navedenu važnost kroz...

Pages