Pages

ZADOVOLJSTVO KORISNIKA KAO ČINITELJ UNAPRIJEĐENJA USLUGE STP BRIONI D. D. PULA
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA KAO ČINITELJ UNAPRIJEĐENJA USLUGE STP BRIONI D. D. PULA
Damir Dembić
Uvođenjem marketinških aktivnosti u određivanju ponude usluge stanice za tehniĉki pregled dovodi do sve veće konkurentnosti i boljeg poslovanja samog poduzeća na tržištu što pridonosi većim prihodima i sve većim zadovoljstvom korisnika usluga. Rezultat konstantnog praćenja te ispitivanja ponašanja korisnika i trţišta odraz je profitabilnog poslovanja. Usluga je neopipljive prirode i ne moţe se posjedovati u obliku aktivnosti ili niza aktivnosti pa je potrebno puno...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA KVALITETOM USLUGA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA U GRADU RIJECI
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA KVALITETOM USLUGA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA U GRADU RIJECI
Patrizia Švob
U ovom se završnom radu pokušava utvrditi zadovoljstvo korisnika uslugama javnog gradskog prijevoza u gradu Rijeci. Cilj ovog rada je istraživanje poduzeća koje se bavi javnim gradskim te prigradskim prijevozom ali isto tako i poduzeća koje obavlja prodaju karata za gradski i prigradski prijevoz. S obzirom da se radi o velikim poduzećima u prvom dijelu rada daje se kratki pregled ključnih obilježja velikih poduzeća kao i opis, te usluge koje pružaju KD Autotrolej d.o.o. i Rijeka...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA AUTOBUSNOG KOLODVORA ŽABICA U RIJECI
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA AUTOBUSNOG KOLODVORA ŽABICA U RIJECI
Tamara Babić
U teorijskom dijelu rada obrađen je opći pojam, karakteristike, sadržaji i usluge autobusnih kolodvora te opći pojam marketinga i zadovoljstva korisnika u poslovnoj organizaciji. Također su analizirana istraživanja drugih autora u spomenutom području te su izdvojeni čimbenici koji su povezani sa zadovoljstvom korisnika usluga autobusnih kolodvora. Praktični dio ovog završnog rada je bio ispitati odabrane socio-demografske karakteristike i zadovoljstvo korisnika usluga autobusnog...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA JAVNOG PROMETA U GRADU BEČU
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA JAVNOG PROMETA U GRADU BEČU
Silvana Škorić
U ovom završnom radu temeljito i sustavno opisuje se javni gradski prijevoz grada Beča. Grad u kojem brzo, lako i ugodno javnim prijevozom možete stići skoro do bilo kojeg njegovog dijela, u kojem tramvaji stižu točno u minutu, gdje vam nove tehnologije olakšavaju svakodnevni život, od putovanja, preko stanica, do obavještenja kako stići na odredište. U suvremenim gradovima promet je jedan od najvećih problema. Veliki gradovi su previše opterećeni zastojima u prometu,...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA PODUZEĆA DARKO TOURS D.O.O. DESINIĆ
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA PODUZEĆA DARKO TOURS D.O.O. DESINIĆ
Marina Belošević
U teorijskom dijelu rada obrađeni su opći pojmovi logistike i njenih srodnih grana, njene karakteristike te povezanost logistike s marketingom. Također objašnjena je definicija zadovoljstva korisnika usluga uz činitelje uspješnosti i konkurentnosti i samom ulogom marketinga u poslovanju poduzeća. U praktičnom dijelu završnog rada kako bi se saznalo koliko je zadovoljstvo korisnika usluga tvrtke DARKO TOURS d.o.o. DESINIĆ korisnici su odgovarali na anketu koja je sadržavala pitanja...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA PODUZEĆA ENTRADA D.O.O. ŠUŠNJEVICA
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA PODUZEĆA ENTRADA D.O.O. ŠUŠNJEVICA
Jelena Kontuš Staraj
U ovom završnom radu analizirao se posao i poslovanje poduzeća Entrada d.o.o., koje je u radu detaljnije obrađeno. Na početku rada opisan je nastanak prometa, te kako se dijeli, te koje su djelatnosti cestovnog prometa. Prikazani su opći podaci poduzeća Entrada d.o.o., organizacijska struktura je prikazana pomoću sheme, koja nam objašnjava tko čini Upravu poduzeća, te tko radi pojedini posao. Poduzeće Entrada d.o.o. vrši sluge servisa i tehničke podrške, te nastoji što bolje...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA KOLODVORA VINKOVCI
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA KOLODVORA VINKOVCI
Mateja Vujica
Tema ovog rada je željeznički kolodvor Vinkovci i uvjeti koje kolodvor mora ispuniti kako bi zadovoljio potrebe svojih korisnika. Osnovna svrha ovoga rada bila je ocijeniti zadovoljstvo korisnika usluga željezničkog čvorišta kolodvora Vinkovci. Zadovoljstvo korisnika može se ispitati na više načina, a u radu je prikazano anketno istraživanje zadovoljstva korisnika željezničkog čvorišta kolodvora Vinkovci. Rad se sastoji od bitnih značajki vezanih za sam kolodvor Vinkovci i od...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGAMA LJEKARNE
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGAMA LJEKARNE
Loredana Striebl
Ljekarništvo zdravstvena djelatnost koja obuhvaća nabavu, izradbu i čuvanje lijekova, ispitivanje njihovih svojstava i kakvoće, opskrbu stanovništva lijekovima i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja te pružanje kvalitetne i stručne zdravstvene usluge. Prva javna ljekarna u Hrvatskoj, čije je postojanje potvrđeno 1271. godine, bila je ona u Trogiru. Značenje pojma kvalitete prošireno je, a uključuje proizvodnju bez pogrešaka, kontinuirano poboljšavanje i usredotočenost...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGE TRANSPORTA
 TRVTKE „ŠOUFEK TRANSPORT“
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGE TRANSPORTA TRVTKE „ŠOUFEK TRANSPORT“
Davor Šoufek
U radu je obrađena tema Zadovoljstvo korisnika usluge transporta tvrtke Šoufek transport. Budući da je svakim danom konkurencija na transportnom tržištu sve veća, transportne tvrtkese moraju više bazirati na zadovoljstvo korisnika. Globalizacija svjetskog tržišta zahtijeva od transportnih tvrtkimodernizaciju i specijalizaciju te svakodnevnu komunikaciju s potencijalnim partnerima koju mogu ostvariti putem marketinškog oglašavanja kako bi bili konkurentni na tržištu....
ZADOVOLJSTVO KUPACA NA CRODUXU
ZADOVOLJSTVO KUPACA NA CRODUXU
Danijela Klarić
Konkurentsko okruženje na tržištu u posljednjih nekoliko godina uvelike se promijenilo. Kao posljedica internacionalizacije i globalizacije gospodarstva postalo je teško predvidjeti ulazak novih konkurenata na tržište. Napredak tehnologije i povećani zahtjevi kupaca proizvoda, odnosno korisnika usluga, u pogledu cijene i kvalitete predstavljaju probleme za poduzeća. Kako bi opstala na tržištu i mogla se dalje razvijati, među svom tom konkurencijom poduzeća moraju osigurati...
ZAPOŠLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
ZAPOŠLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Iva Serdar
Ovaj završni rad baviti će se tematikom pojma upravnih sustava, povijesnim razvojem istih (razvojne faze upravnih sustava), razvojem javne uprave u Republici Hrvatskoj od samih početaka do danas. Također će se elaborirati pojam državnog službenika, te pojam upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj upravi. Središnja tema ovog rada biti će zapošljavanje državnih službenika u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji od samog početka tj. raspisivanja natječaja pa...
ZASTUPLJENOST KLJUČNIH KOMPETENCIJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE U PRIJEDLOGU NACIONALNIH KURIKULUMA MEĐUPREDMETNIH TEMA CJELOVITE KURIKULARNE REFORME
ZASTUPLJENOST KLJUČNIH KOMPETENCIJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE U PRIJEDLOGU NACIONALNIH KURIKULUMA MEĐUPREDMETNIH TEMA CJELOVITE KURIKULARNE REFORME
Tina Premate
Predmet rada je analiza prijedloga Okvira nacionalnog kurikuluma i prijedloga nacionalnih kurikuluma međupredmetnih tema izrađenih u sklopu Cjelovite kurikularne reforme iz 2016. U radu je analizirano jesu li ključne kompetencije za cjeloživotno učenje integrirane u dokumentima. Na temelju provedene analize podataka o zastupljenosti elemenata ključnih kompetencija u dokumentima zaključeno je da su pojedine kompetencije podzastupljene i necjelovito zastupljene. Kako bi Cjelovita...

Pages