Pages

Web-aplikacija knjižnice izrađena u Laravel razvojnom okviru
Web-aplikacija knjižnice izrađena u Laravel razvojnom okviru
Elena Linardić
U ovom radu prikazan je proces izrade web aplikacije knjižnice u Laravel-u. Laravel je PHP razvoji okvir za izradu web aplikacija. Opis i analiza pojednostavljenog sustava knjižnice služi za definiranje zahtjeva koje aplikacija treba zadovoljiti. U strukturi web sjedišta opisani su različiti dijelovi aplikacije vezani uz njenu prezentaciju u web pregledniku. Izrađeni modeli podataka prikazuju entitete, njihove atribute i veze među entitetima kao sastavne dijelove informacijskog...
Windows autentikacije i napadi na poliznke
Windows autentikacije i napadi na poliznke
Hrvoje Vukalović
Tema je ovoga rada Windows autentikacija i napadi na lozinke, bazirat će se na autentikaciji korisnika na Windows operacijskim sustavima, a analizirane će biti sve metode koje se primjenjuju u samom procesu autentikacije i približiti autentikaciju ostalim srodnim pojmovima kao što je autorizacija. Kako je najvažniji mehanizam većine autentikacija lozinka, važan dio ovoga rada odnosit će se upravo na tu temu te na način na koje ju je moguće probiti, bez obzira na online ili offline...
ZADOVOLJSTVO GOSTIJU KVALITETOM HOTELSKIH
 USLUGA
ZADOVOLJSTVO GOSTIJU KVALITETOM HOTELSKIH USLUGA
Tina Prizmić
Rad objašnjava pojam kvalitete, s različitog gledišta svatko ima svoju definiciju kvalitete. Kvalitetu je teško objasniti jer ona predstavlja zadovoljstvo proizvodom ili uslugom. S obzirom da su ljudi različiti njihov pojam kvalitete je različit. Zadaća proizvođača proizvoda, odnosno ponuđača usluge je da napravi takav proizvod koji zadovoljava kriterije kvalitete velike mase. Zbog mjerljivost kvalitete uvedene su kontrole kvalitete gdje se prema unificiranim standardima...
ZADOVOLJSTVO GOSTIJU U UGOSTITELJSKOM
 OBJEKTU CACAO
ZADOVOLJSTVO GOSTIJU U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU CACAO
Ines Marinović
Tema završnog rada je „Zadovoljstvo gostiju u ugostiteljskom objektu Cacao“. U prvom dijelu rada govori se o kvaliteti i objašnjava se povijest nastanka kvalitete te hrvatski pogled na kvalitetu. Naglašava se važnost ljudskih resursa i kupaca, što proizlazi iz temeljnih definicija kvalitete. U istraživačkom dijelu rada govori se općenito o ugostiteljskom objektu, analizira se kvaliteta usluga koje se pružaju u ugostiteljskom objektu te se na praktičnom primjeru procjenjuje...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA KAO ČINITELJ UNAPRIJEĐENJA USLUGE STP BRIONI D. D. PULA
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA KAO ČINITELJ UNAPRIJEĐENJA USLUGE STP BRIONI D. D. PULA
Damir Dembić
Uvođenjem marketinških aktivnosti u određivanju ponude usluge stanice za tehniĉki pregled dovodi do sve veće konkurentnosti i boljeg poslovanja samog poduzeća na tržištu što pridonosi većim prihodima i sve većim zadovoljstvom korisnika usluga. Rezultat konstantnog praćenja te ispitivanja ponašanja korisnika i trţišta odraz je profitabilnog poslovanja. Usluga je neopipljive prirode i ne moţe se posjedovati u obliku aktivnosti ili niza aktivnosti pa je potrebno puno...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA KVALITETOM USLUGA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA U GRADU RIJECI
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA KVALITETOM USLUGA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA U GRADU RIJECI
Patrizia Švob
U ovom se završnom radu pokušava utvrditi zadovoljstvo korisnika uslugama javnog gradskog prijevoza u gradu Rijeci. Cilj ovog rada je istraživanje poduzeća koje se bavi javnim gradskim te prigradskim prijevozom ali isto tako i poduzeća koje obavlja prodaju karata za gradski i prigradski prijevoz. S obzirom da se radi o velikim poduzećima u prvom dijelu rada daje se kratki pregled ključnih obilježja velikih poduzeća kao i opis, te usluge koje pružaju KD Autotrolej d.o.o. i Rijeka...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA AUTOBUSNOG KOLODVORA ŽABICA U RIJECI
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA AUTOBUSNOG KOLODVORA ŽABICA U RIJECI
Tamara Babić
U teorijskom dijelu rada obrađen je opći pojam, karakteristike, sadržaji i usluge autobusnih kolodvora te opći pojam marketinga i zadovoljstva korisnika u poslovnoj organizaciji. Također su analizirana istraživanja drugih autora u spomenutom području te su izdvojeni čimbenici koji su povezani sa zadovoljstvom korisnika usluga autobusnih kolodvora. Praktični dio ovog završnog rada je bio ispitati odabrane socio-demografske karakteristike i zadovoljstvo korisnika usluga autobusnog...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA JAVNOG PROMETA U GRADU BEČU
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA JAVNOG PROMETA U GRADU BEČU
Silvana Škorić
U ovom završnom radu temeljito i sustavno opisuje se javni gradski prijevoz grada Beča. Grad u kojem brzo, lako i ugodno javnim prijevozom možete stići skoro do bilo kojeg njegovog dijela, u kojem tramvaji stižu točno u minutu, gdje vam nove tehnologije olakšavaju svakodnevni život, od putovanja, preko stanica, do obavještenja kako stići na odredište. U suvremenim gradovima promet je jedan od najvećih problema. Veliki gradovi su previše opterećeni zastojima u prometu,...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA PODUZEĆA DARKO TOURS D.O.O. DESINIĆ
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA PODUZEĆA DARKO TOURS D.O.O. DESINIĆ
Marina Belošević
U teorijskom dijelu rada obrađeni su opći pojmovi logistike i njenih srodnih grana, njene karakteristike te povezanost logistike s marketingom. Također objašnjena je definicija zadovoljstva korisnika usluga uz činitelje uspješnosti i konkurentnosti i samom ulogom marketinga u poslovanju poduzeća. U praktičnom dijelu završnog rada kako bi se saznalo koliko je zadovoljstvo korisnika usluga tvrtke DARKO TOURS d.o.o. DESINIĆ korisnici su odgovarali na anketu koja je sadržavala pitanja...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA PODUZEĆA ENTRADA D.O.O. ŠUŠNJEVICA
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA PODUZEĆA ENTRADA D.O.O. ŠUŠNJEVICA
Jelena Kontuš Staraj
U ovom završnom radu analizirao se posao i poslovanje poduzeća Entrada d.o.o., koje je u radu detaljnije obrađeno. Na početku rada opisan je nastanak prometa, te kako se dijeli, te koje su djelatnosti cestovnog prometa. Prikazani su opći podaci poduzeća Entrada d.o.o., organizacijska struktura je prikazana pomoću sheme, koja nam objašnjava tko čini Upravu poduzeća, te tko radi pojedini posao. Poduzeće Entrada d.o.o. vrši sluge servisa i tehničke podrške, te nastoji što bolje...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA KOLODVORA VINKOVCI
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA KOLODVORA VINKOVCI
Mateja Vujica
Tema ovog rada je željeznički kolodvor Vinkovci i uvjeti koje kolodvor mora ispuniti kako bi zadovoljio potrebe svojih korisnika. Osnovna svrha ovoga rada bila je ocijeniti zadovoljstvo korisnika usluga željezničkog čvorišta kolodvora Vinkovci. Zadovoljstvo korisnika može se ispitati na više načina, a u radu je prikazano anketno istraživanje zadovoljstva korisnika željezničkog čvorišta kolodvora Vinkovci. Rad se sastoji od bitnih značajki vezanih za sam kolodvor Vinkovci i od...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGAMA LJEKARNE
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGAMA LJEKARNE
Loredana Striebl
Ljekarništvo zdravstvena djelatnost koja obuhvaća nabavu, izradbu i čuvanje lijekova, ispitivanje njihovih svojstava i kakvoće, opskrbu stanovništva lijekovima i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja te pružanje kvalitetne i stručne zdravstvene usluge. Prva javna ljekarna u Hrvatskoj, čije je postojanje potvrđeno 1271. godine, bila je ona u Trogiru. Značenje pojma kvalitete prošireno je, a uključuje proizvodnju bez pogrešaka, kontinuirano poboljšavanje i usredotočenost...

Pages