Pages

ANALIZA RADNIH VREMENA MOBILNIH RADNIKA U PROSTORIJAMA TVRTKE ZA CESTOVNI PRIJEVOZ
ANALIZA RADNIH VREMENA MOBILNIH RADNIKA U PROSTORIJAMA TVRTKE ZA CESTOVNI PRIJEVOZ
Boris Kosić
Vođenje evidencije radnog vremena mobilnih radnika je obavezno u tvrtkama za cestovni prijevoz, koji upravljaju vozilima najveće dopuštene mase veće od 3.5. tone i vozilima s priključenim vozilom čija je dopuštena masa veća od 3.5. tone.Obveze odgovorne osobe za kontrolu i analizu radnog vremena su prijenos i analiza podataka pohranjenih na digitalnom tahografu i digitalnim karticama, obrada analognih tahograf listića, upozoriti mobilnog radnika o nastalim prekršajima, izdavanje...
ANALIZA RADNOG MJESTA I SELEKCIJA
 ZAPOSLENIKA U PODUZEĆU“HILTI“
ANALIZA RADNOG MJESTA I SELEKCIJA ZAPOSLENIKA U PODUZEĆU“HILTI“
Ivona Tomljenović
Kreiranje radnog mjesta zahtijeva dobru pripremu. U kreiranju pomažu pravila optimalne organizacije radnog mjesta. Analizom radnog mjesta dobivamo odgovore na neka vrlo važna pitanja te samim time dobivamo opis i zahtjeve radnog mjesta. Analiza se postiže na više načina: promatranjem, vođenjem individualnih razgovora, ispunjavanjem upitnika, grupnim razgovorima ili vođenjem dnevnika. Time dobivamo temelj za npr. određivanje visine plaće, odgovarajućeg radnika za pojedino radno...
ANALIZA RAZVIJENOSTI AUTOMATIZACIJE
 FINANCIJSKOGA POSLOVANJA JADROLINIJE RIJEKA
ANALIZA RAZVIJENOSTI AUTOMATIZACIJE FINANCIJSKOGA POSLOVANJA JADROLINIJE RIJEKA
Kristina Simonović
U ovome specijalističkom završnom radu opisani su najbitniji procesi financijskoga poslovanja Jadrolinije Rijeka, te su predložene akcije za automatizaciju u funkciji povećanja uspješnosti i učinkovitosti financijskog poslovanja Jadrolinije Rijeka. Upoznajemo se sa temeljnim odrednicama i ulogama ureda i uredskog poslovanja u poboljšanju kvalitete poslovnih procesa, značajkama automatizacije, makroorganizacijskom shemom poslovanja Jadrolinije Rijeka. Analizira se razvijenost...
ANALIZA RIZIKA PROMETNIH NESREĆA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA
ANALIZA RIZIKA PROMETNIH NESREĆA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA
Svjetlana Čurjak
U završnom radu analizirana je tema rizičnih utjecaja brzine, alkohola i opijata na prometnu sigurnost, s osvrtom na grad Karlovac. Prema klasičnoj teoriji sigurnost prometa ovisi o interakciji između tri komponente - čovjek, vozilo te infrastruktura. U radu je prikazana analiza prethodno navedenih prometnih rizika na području grada Karlovca. Dat je pregled planova i mjera za poboljšanje prometne sigurnosti na području grada Karlovca.
ANALIZA ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM
ANALIZA ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM
Goran Kalajdžić
Cilj ovoga specijalističkog završnoga rada je analizirati podatke vanjskotrgovinske razmjene Republike Hrvatske. Uz definiranje osnovnih pojmova vezanih uz vanjskotrgovinsku razmjenu kao što su izvoz, uvoz, potrošač i sl., korištene su statističke metode kako bi se analizirali sekundarni podaci i izračunali pokazatelji robne razmjene Republike Hrvatske. Vanjskotrgovinska bilanca Republike Hrvatske je stalno u deficitu. Odnosno uvoz dobara i usluga je veći nego izvoz istih. Postoje...
ANALIZA SIGURNOSTI PROMETA I CESTOVNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI VRPOLJE
ANALIZA SIGURNOSTI PROMETA I CESTOVNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI VRPOLJE
Antonio Dugandžić
U završnom radu napravljena je analiza sigurnosti cestovnog prometa na području općine Vrpolje. Općina Vrpolje nalazi se na istočnom dijelu Brodsko – posavske županije i sastoji se od tri naselja: Vrpolje, Čajkovci i Stari Perkovci te broji 3.521 stanovnika. Na temelju statističkih podataka o prometnim nesrećama, ustupljenih od Policijske uprave Brodsko – posavske, analizirane su prometne nesreće koje su se dogodile od 2012. godine do 2016. godine te su na temelju njih doneseni...
ANALIZA SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA ISTARSKE ŽUPANIJE
ANALIZA SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA ISTARSKE ŽUPANIJE
Martina Miletić
U specijalistiĉkom završnom radu analizirana je sigurnost prometa na cestama Istarske ţupanije. Istarska ţupanija je, iza Grada Zagreba, najrazvijenija ţupanija u Republici Hrvatskoj. U Istarskoj ţupaniji kao najsnaţnijoj turistiĉkoj regiji tijekom sezone prometuje velik broj vozila, što izravno utjeĉe na cestovnu infrastrukturu, ali i na znaĉajni udio u broju prometnih nesreća. Da bi se stanje sigurnosti u cestovnom prometu podignulo na višu razinu, društvo mora uloţiti...
ANALIZA SLUČAJA OZLJEDE NA RADU
ANALIZA SLUČAJA OZLJEDE NA RADU
Doris Polegubić
U ovom radu bit će definiran prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/2013) i Zakonom o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18) pojam ozljede na radu te slučajevi kada nije riječ o ozljedama na radu. Obradit će se postupak prijave o ozljedi na radu, dokumentacija potrebna za prijavu iste te prava koja ozlijeđeni radnik ostvaruje iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja. Također, ideja poglavlja „Procedure u slučaju ozljede na...
ANALIZA SOFTVERA TABLEAU
ANALIZA SOFTVERA TABLEAU
Denis Veladžić
Tema ovog rada je analiza softvera Tableau koji pripada skupini softvera poslovne inteligencije. U početnom su dijelu objašnjeni osnovni pojmovi iz područja poslovne inteligencije. Nadalje je opisano sučelje spomenutoga softvera te načini na koje korisnik kreira željene grafove ili izrađene karte. Detaljno su objašnjene različite dodatne opcije u vidu atributa, parametara i ostale analitičke mogućnosti alata. Svi prikazi temelje se na praktičnom uratku čiji su koraci detaljno...
ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE
 PARKIRALIŠTA U NASELJU ŠKRLJEVO
ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE PARKIRALIŠTA U NASELJU ŠKRLJEVO
Mia Burić
Ovim radom prikazana je analiza postojećeg stanja na parkiralištu u naselju Škrljevo te su dane mjere i prijedlozi poboljšanja istog. U radu je obrađena parkirna površina pripadajuća navedenim javnim sadržajima koja stvara problem, kako stanovništvu, tako i zaposlenicima obližnjih poslovnih objekata. Nadalje u radu je opisano uočeno sadašnje stanje parkirališta i problemi koji se u takvim uvjetima javljaju. Opisan je i prijedlog mjera i analiza njihovog utjecaja na...
ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE
 STANJA U ZONI OSNOVNE ŠKOLE „HRELJIN“
ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE STANJA U ZONI OSNOVNE ŠKOLE „HRELJIN“
Valentino Mauhar
Ovim radom želi se ukazati na sigurnost djece u urbanoj prometnoj mreži na konkretnoj lokaciji odnosno u blizini Osnovne škole „Hreljin“ u istoimenu naselju. Iščitavanjem Zakona i Pravilnika uočljivo je da se problemi s kojima su suočena djeca u prometu nigdje posebno ne akceptiraju, pa je zadatak struke da ih prepozna i prevenira u mjeri u kojoj je to moguće. U radu je obrađena dionica nerazvrstane ceste naselja Hreljin u blizini istoimene osnovne škole, kojom se odvija...
ANALIZA STANJA I PROCJENA UGROŽENOSTI ZA
 PODUZEĆE „VODIR j. d. o. o.“
ANALIZA STANJA I PROCJENA UGROŽENOSTI ZA PODUZEĆE „VODIR j. d. o. o.“
Ivana Brkić Vladika
U radu je dana analiza stanja i procjena ugroženosti za poduzeće „Vodir j.d.o.o.“. Na početku rada je prikazana analiza stanja. Prema obavljenoj analizi stanja, sustav zaštite u štićenom objektu zahtijeva temeljite promjene i bitna unaprjeđenja da bi poduzeće osiguralo potrebnu razinu zaštite osoba i imovine. U radu su obrađena statistička izvješća koja se odnose na požar i ostale tehničke intervencije Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda. Također,...

Pages