Pages

ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA
 PODRAVKE D.D. KOPRIVNICA
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA PODRAVKE D.D. KOPRIVNICA
Maja Ganić
Računovodstvo je dio informacijskog sustava (IS) poduzeća. Rezultat tog raĉunovodstvenoga procesa su financijski izvještaji koji mogu biti temeljni. O ovome završnome radu je reĉeno samo temeljnim financijskim izvještajima. Trgovaĉka društva objavljuju svoje financijske izvještaje javno, da bi korisnicima uĉinile dostupne informacije o financijskom poloţaju i o uspješnosti i novĉanome tijeku društva za godišnje poslovanje. Analiza poslovanja poduzeća Podravke d.d...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA
 dm HRVATSKA d.o.o.
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA dm HRVATSKA d.o.o.
Natalija Flego
Uspješnost poslovanja moguće je ocijeniti provoĎenjem analize financijskih izvještaja. Financijski izvještaji daju uvid u informacije o poslovanju poduzeća u odreĎenom razdoblju. Zakonom je propisan set financijskih izvještaja koji poduzeća sastavljaju. To su: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje. Sam uvid u ove izvještaje ne pruţa cjelovite informacije o uspješnosti poslovanja,...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA
 „AGROLAGUNA“ d.d. POREČ
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA „AGROLAGUNA“ d.d. POREČ
Antonio Debeljak
Analiza poslovanja poduzeća Agrolaguna d.d. Poreč daje važne informacije internim (menadžeri, uprava) i eksternim (potrošači, potencijalni ulagači) korisnicima poduzeća. Račun dobiti i gubitka i bilanca ključni su izvor podataka za detaljnije analize i izračun pokazatelja (ne)uspješnosti poslovanja poduzeća Agrolaguna d.d. Poreč. Analiza poslovanja provodi se kroz grupe pokazatelja uspješnosti poslovanja, ekonomičnosti i proizvodnosti, analize likvidnosti, analize...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA HRVATSKI TELEKOM D.D. POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA HRVATSKI TELEKOM D.D. POMOĆU FINANCIJSKIH POKAZATELJA
Marina Radošić
Poduzetništvo je aktivnost pojedinaca koji se odlučuju na pokretanje posla i kroz njega stvaranje nove vrijednosti, a koja sa sobom nosi izvjestan rizik od neuspjeha. Poduzetnik je osoba koja je sklona riskiranju, a pred koju se stavlja izvjestan broj zadaća, uokvirenih u funkcije poduzetništva, koje sežu od donošenja planova i strategija preko organiziranja, upravljanja poslovanjem pa sve do kontrole. Poduzetnički pothvat može, ali i ne mora biti uspješan. Uspješnost se inicijalno...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA „JADRAN ŠPEDICIJA” D. O. O.
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA „JADRAN ŠPEDICIJA” D. O. O.
Mario Duspara
Financijski izvještaji jesu izvještaji o financijskom stanju i financijskoj uspješnosti nekog poslovnog subjekta. Analizom financijskih izvještaja poduzeća „JADRAN ŠPEDICIJA“ d. o. o. utvrdit će se financijski položaj i uspješnost ovoga poduzeća. Podloga za provođenje analize i utvrđivanje financijskih pokazatelja jesu temeljni financijski izvještaji - bilanca i račun dobiti i gubitka. Analiza je provedena izračunom financijskih pokazatelja i to: likvidnosti, zaduženosti,...
ANALIZA POSLOVANJA POMORSKE TVRTKE POMOĆU
 ALATA PENTAHO
ANALIZA POSLOVANJA POMORSKE TVRTKE POMOĆU ALATA PENTAHO
Kristina Jurac
Tema ovog specijalističkog završnog rada je Pentaho Reporting kao sustav za potporu u odlučivanju (eng Decision Support System). DSS (Decision Support System) ili na hrvatskom sustav za potporu u odlučivanju je softverski proizvod koji se koristi kao pomoć pri odlučivanju na bilo kojoj razini upravljanja. Razmotrit će se kako informacijski sustavi u suvremenom poslovanju utječu na donošenje odluka. Pentaho Reporting sadrži mnogo opcija koje svakodnevno mogu pomoći...
ANALIZA POSLOVNOG REZULTATA PODUZEĆA ISTARSKA PIVOVARA d.o.o. BUZET
ANALIZA POSLOVNOG REZULTATA PODUZEĆA ISTARSKA PIVOVARA d.o.o. BUZET
Anelis Bertoša
Tema završnoga rada je analiza poslovnog rezultata poduzeća Istarska pivovara d.o.o. Buzet. U radu je analizirano poslovanje Istarske pivovare d.o.o. na naĉin da se je sagledala horizontalna analiza poslovanja koja je prikazana kroz bilancu poduzeća, raĉun dobiti i gubitka, izvještaj o novĉanom tok (tijek), te izvještaju o promjenama kapitala. TakoĊer analizirani su vaţni pokazatelji uspješnosti i stabilnosti poduzeća tako da izraĉunata ekonomiĉnost ukupnog poslovanja...
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PRIJEDLOG
 POBOLJŠANJA NA RASKRIŽJU SMILJANSKE ULICE I
 ULICE TRG STJEPANA RADIĆA U GOSPIĆU
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PRIJEDLOG POBOLJŠANJA NA RASKRIŽJU SMILJANSKE ULICE I ULICE TRG STJEPANA RADIĆA U GOSPIĆU
Ivan Sigurnjak
U radu je prikazana analiza postojećeg stanja na raskrižju Smiljanske ulice i ulice Trg Stjepana Radića u Gospiću. Raskrižje se nalazi u blizini trga Stjepana Radića te u blizini tržnice, zbog toga je promet na pravcu trg – tržnica povećan u odnosu na treći sporedni pravac. Na temelju analize raskrižja pronašlo se mogućnosti za poboljšanje, te se daju dva prijedloga poboljšanja, prvi rekonstrukcija u semaforizirano raskrižje i drugi rekonstrukcija u kružno raskrižje....
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PRIJEDLOG MJERA ZA
 POBOLJŠANJE NA RASKRIŽJU KORZO U KARLOVCU
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE NA RASKRIŽJU KORZO U KARLOVCU
Mihael Rataić
Tematika ovog rada je opis i analiza postojećeg stanja kružnog raskrižja Korzo, koje čine ulice: Domobranska ulica, ulica Vladka Mačeka i ulica Ivana Gundulića u gradu Karlovcu. Na temelju provedene analize dat je prijedlog mjera za poboljšanje stanja na predmetnom raskrižju. Specifičnost navedenog kružnog raskrižja je u prometnim pravilima, koja se primjenjuju, da vozila na ulazu u kružno raskrižje imaju prednost prolaska, zbog čega je otežano smisleno i sigurno...
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PRIJEDLOG REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA DRŽAVNE CESTE 22 I ŽUPANIJSKIH CESTA 3034 I 2209 U KRIŽEVCIMA
ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PRIJEDLOG REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA DRŽAVNE CESTE 22 I ŽUPANIJSKIH CESTA 3034 I 2209 U KRIŽEVCIMA
Ivana Kamenjak
Tema završnog rada je analiza postojećeg raskrižja u Križevcima koje čine državna cesta 22, županijska cesta 2209 i županijska cesta 3034 (ulice Nikole Tesle, Zagrebačke i Branitelja Hrvatske). Završnim radom dat je osvrt na osnovne pojmove i elemente raskrižja te je pomoću njih analizirana problematika promatranog raskrižje. Dat je pregled postojećeg sustava regulacije, analize prometnih tokova i stanje sigurnosti na promatranom raskrižju. Na temelju provedene analize dat je...
ANALIZA PROCESA OBRADE NACRTA U UREDSKOM POSLOVANJU PODUZEĆA OMIKRON D. O. O.
ANALIZA PROCESA OBRADE NACRTA U UREDSKOM POSLOVANJU PODUZEĆA OMIKRON D. O. O.
Damir Belančić
Cilj ovog završnog rada je analizirati proces obrade nacrta u poduzeću Omikron d.o.o. Ţeli se istraţiti postoji li automatizacija i kako ona utječe na poslovni proces. Završni rad sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. U teorijskog djelu su opisani osnovni pojmovi ureda, uredskog poslovanja i automatizacije, a u praktični dio ulazi opis koraka potrebnih za obradu nacrta, analiza i prijedlozi za unapreĎenje u poslovnom procesu. Pojava i razvoj računala i interneta pruţa nove...
ANALIZA PROCJENE RIZIKA
 U VODOVODU I ODVODNJI D. O. O. SENJ
ANALIZA PROCJENE RIZIKA U VODOVODU I ODVODNJI D. O. O. SENJ
Marina Martulaš
Ulaskom u europsku uniju uslijedila su usklađenja zakona, normi i prakse, koja poslodavca obvezuju odgovornosti radnih procesa sa ciljem kvalitetnijeg i sigurnijeg rada, proizvoda i usluge. Svakim procesom rada proizlazi potencijalni izvor opasnosti kojega je potrebno otkloniti ispravnom primjenom pravila zaštite na radu, sukladna Zakonu o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14. Na temelju primijenjenih pravila proizlazi tema rada analize procijenjenih rizika radnih mjesta u smislu...

Pages