Pages

UĈEĆA ORGANIZACIJA U PRAKSI
UĈEĆA ORGANIZACIJA U PRAKSI
Sandra Gregorović
Poslovno okruženje suvremenog društva vrlo je složeno i sve teže predvidivo, te zahtjeva neprestanu prilagodbu novim uvjetima i promjenama. Digitalno doba i sve brži prijenos informacija nameću potrebu za struĉnom, brzom i uĉinkovitom prilagodbom trenutnim situacijama na tržištu. U uvjetima kada su stalne smo promjene i kada je jedina moguća stabilnost, stabilnost u kretanju, znanje postaje jedini znaĉajni resurs. Uĉeće su organizacije one koje su shvatile da uĉenje i novo...
UČINAK AUTODIZALICE PRI TRANSPORTU PALETIZIRANOG TERETA U TVRTCI „BERNOBIĆ TRANSPORT“
UČINAK AUTODIZALICE PRI TRANSPORTU PALETIZIRANOG TERETA U TVRTCI „BERNOBIĆ TRANSPORT“
Mauro Krizmanić
U ovom je prikazan utovar tereta viličarom na prijevozno sredstvo, te istovar tereta sa prijevoznog sredstva pomoću autodizalice. Utovar je obavljen na području vanjskog skladišta obrta „Bernobić transport“ a istovar je obavljen na više lokacija, u blizini mjesta Vižinada, u Novigradu te u Umagu. Kao što je već navedeno teret je transportiran na već navedena mjesta. Pri ukrcaju tereta je korišten jedan viličar, a za iskrcaj tereta je korištena kamionska autodizalica...
UČINAK I OCJENA KVALITETE PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM GRADSKOM PROMETU S OSVRTOM NA GRAD RIJEKU
UČINAK I OCJENA KVALITETE PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM GRADSKOM PROMETU S OSVRTOM NA GRAD RIJEKU
Marin Večerina
Potreba za mobilnošću prisutna je u svakodnevnom ţivotu, a moguće ju je zadovoljiti razliĉitim oblicima prijevoznih sredstava. Svrha javnog prijevoza je zadovoljiti potrebe i ţelje putnika koji ţele putovati brzo, jednostavno i jeftino. Zahtjevi putnika za adekvatnom razinom kvalitete prijevozne usluge svakodnevno se povećavaju, zbog ĉega prijevoznici moraju konstantno ispitivati njihove potrebe i ţelje te kontinuirano unapreĊivati konaĉnu kvalitetu svojih usluga. U ovom...
UČINAK TERETNIH VOZILA I RADNIH STROJEVA NA GRADILIŠTU
UČINAK TERETNIH VOZILA I RADNIH STROJEVA NA GRADILIŠTU
Martina Orbanić
U ovome radu obrađena je problematika odabira prekrcajnog sredstva putem najvećeg učinka za transport 1000 m3 suhog šljunka na udaljenost od 25 km. U radu su ispitane dvije kombinacije, odabir bagera i odabir kipera u spregu s bagerom. Odabran je najbolji bager od tri ponuđena čiji je učinak iznosio 76,32 m3/h. Zatim se sa tim bagerom ušlo u odabir najboljeg sprega bager s kiperom gdje se kiper od 27 t pokazao kao najbolji s učinkom od 49 h. U zaključku su dani rezultati, primjedbe...
UČINAK VILIČARA PRI OBAVLJANJU SKLADIŠNIH POSLOVA
UČINAK VILIČARA PRI OBAVLJANJU SKLADIŠNIH POSLOVA
Edina Zelkanović
U ovome radu ispitan je učinak viličara u skladišnim poslovima u trgovačkom centru tj. Prehrambenom skladištu. Dana su dva primjera učinka te je u prvom izračunata potreba za brojem viličara a u drugom je izračunato orijentacijsko vrijeme trajanja prekrcaja (utovar i istovar iz kamiona u skladište). U radu je ispitano i poslovanje skladišta tvrtke za prodaju odjeće te su doneseni prijedlozi za poboljšanje. U radu je opisan način funkcioniranja viličara, vrste skladišta i...
VATROGASNE INTERVENCIJE PRI AKCIDENTU KOD PRIJEVOZA OPASNIH TVARI
VATROGASNE INTERVENCIJE PRI AKCIDENTU KOD PRIJEVOZA OPASNIH TVARI
Igor Damjanović
U ovom radu obrađena je tematika problema prijevoza opasnih tvari na području Grada Rijeke i problema s kojima se pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke susreću prilikom interveniranja na istim. Problem se stvara sa nepoznavanjem materije o opasnim tvarima kao i o sve lošijim stanjima prometnica kao i prijevoznih sredstava kojima se opasne tekućine prevoze. Ovim radom se pokušava približiti nepoznavanje ove dvije teme, način djelovanja i postupaka na ovakvim vatrogasnim...
VATROGASNE KACIGE I PROBLEMI KOMUNIKACIJE
 PRILIKOM KORIŠTENJA KACIGE
VATROGASNE KACIGE I PROBLEMI KOMUNIKACIJE PRILIKOM KORIŠTENJA KACIGE
Lea Lakošeljac
U završnom radu obrađena je tema vatrogasnih kaciga. U radu se govori o zanimanju vatrogasca – navedene su opasnosti koje im prijete pri radu, nabrojani su propisi o zaštiti vatrogasaca na radu te je navedena zaštitna oprema koju vatrogasci koriste pri svom radu. Nakon toga, govori se konkretno o vatrogasnoj kacigi – prikazan je njezin povijesni razvitak, njezine temeljne funkcije i karakteristike, način potvrđivanja i održavanja kacige, te su opisani neki konkretni...
VATROGASNI APARATI ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA, OPASNOSTI I ŠTETNOSTI PRI UPORABI
VATROGASNI APARATI ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA, OPASNOSTI I ŠTETNOSTI PRI UPORABI
Zlatko Laušin
Ovaj rad obrađuje vrste agensa za gašenje požara, te njihov utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš, kao i sigurnost koju treba prakticirati prilikom korištenja raznih aparata za gašenje požara. Obrađeni su razni kemijski spojevi koji se koriste kao dodaci emulzijama i smjesama punila za aparate za gašenje požara, te je definiran problem nedovoljnog istraživanja njihovog utjecaja na same gasitelje, ljude koji se nalaze u zoni gašenja požara, te osoblje koje je zaduženo za...
VAŽNOST CESTOVNOG PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ
VAŽNOST CESTOVNOG PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Petra Beljan
Promet je gospodarska djelatnost koja u velikoj mjeri doprinosi te utječe na razvoj turizma Republike Hrvatske. Na turizam Republike Hrvatske najviše utječe cestovni promet kojeg koristi veliki broj domaćih i stranih turista. Hrvatska je u posljednjih petnaestak godina radikalno promijenila svoju cestovnu infrastrukturu, Prije svega, to je posljedica izuzetno intenzivne izgradnje autocesta dok je ostala cestovna mreža u nevelikoj mjeri poboljšanja ili dograđena. Ostale prometne grane,...
VAŽNOST CINKA U GNOJIDBI VINOVE LOZE
VAŽNOST CINKA U GNOJIDBI VINOVE LOZE
David Deklić
Cink je esencijalni biljni hranjivi element, s vrlo opsežnom i značajnom ulogom. Uključen je u više metabolitičkih procesa i sudjeluje u razvoju reproduktivnih dijelova vinove loze. Količina cinka u biljci je niska, te se značajno razlikuje između pojedinih biljnih vrsta. Kod vinove loze, optimalna opskrbljenost cinkom u listu kreće se u rangu od 25-150 mg kg-1. Nedostatak cinka najčešći je na tlima s pH 7.0-8.0, a u slučaju karbonatnih tala nedostatak cinka često je povezan s...
VAŽNOST NEVERBALNE KOMUNIKACIJE ZA
 PODUZETNIKE
VAŽNOST NEVERBALNE KOMUNIKACIJE ZA PODUZETNIKE
Dijana Kadić
Ono što danas obilježava poslovni svijet je svakako komunikacija bez obzira na vrstu i način. Neverbalna komunikacija oduvijek je bila važan dio komunikacije među ljudima. Neverbalnom komunikacijom se, pomoću jezika tijela, izražavaju stavovi, emocije ili se potiče verbalna komunikacija. Znakovi neverbalne komunikacije su neminovno važni u svakodnevnici ljudi stoga se ljudi na redovitoj bazi s istima koriste kako bi naglasili govor ili razvili nezavisnu komunikaciju. Iako se...
VAŽNOST POSLOVNE ETIKE U TRADICIONALNOM PODUZETNIŠTVU
VAŽNOST POSLOVNE ETIKE U TRADICIONALNOM PODUZETNIŠTVU
Sanja Matijević Mandekić
Ovim završnim radom želi se ukazati na važnost poslovne etike u svim segmentima poslovanja, a posebno u tradicionalnom poduzetništvu. Ona je u današnjem svijetu postala nezamijenjiv dio poslovne prakse i preduvijet ostvarenja uspješnog poslovanja i to ne samo kratkoročno, već dugoročno. Poslovna etika važna je svim interesnim skupinama: kupcima, zaposlenima, dioničarima, društvenoj zajednici te društvu u cijelini. Ona utječe na bolje poslovanje poduzeća, stvaranje pozitivnog...

Pages