Paginacija

ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA PODUZEĆA DARKO TOURS D.O.O. DESINIĆ
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA PODUZEĆA DARKO TOURS D.O.O. DESINIĆ
Marina Belošević
U teorijskom dijelu rada obrađeni su opći pojmovi logistike i njenih srodnih grana, njene karakteristike te povezanost logistike s marketingom. Također objašnjena je definicija zadovoljstva korisnika usluga uz činitelje uspješnosti i konkurentnosti i samom ulogom marketinga u poslovanju poduzeća. U praktičnom dijelu završnog rada kako bi se saznalo koliko je zadovoljstvo korisnika usluga tvrtke DARKO TOURS d.o.o. DESINIĆ korisnici su odgovarali na anketu koja je sadržavala pitanja...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA PODUZEĆA ENTRADA D.O.O. ŠUŠNJEVICA
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA PODUZEĆA ENTRADA D.O.O. ŠUŠNJEVICA
Jelena Kontuš Staraj
U ovom završnom radu analizirao se posao i poslovanje poduzeća Entrada d.o.o., koje je u radu detaljnije obrađeno. Na početku rada opisan je nastanak prometa, te kako se dijeli, te koje su djelatnosti cestovnog prometa. Prikazani su opći podaci poduzeća Entrada d.o.o., organizacijska struktura je prikazana pomoću sheme, koja nam objašnjava tko čini Upravu poduzeća, te tko radi pojedini posao. Poduzeće Entrada d.o.o. vrši sluge servisa i tehničke podrške, te nastoji što bolje...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA KOLODVORA VINKOVCI
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA KOLODVORA VINKOVCI
Mateja Vujica
Tema ovog rada je željeznički kolodvor Vinkovci i uvjeti koje kolodvor mora ispuniti kako bi zadovoljio potrebe svojih korisnika. Osnovna svrha ovoga rada bila je ocijeniti zadovoljstvo korisnika usluga željezničkog čvorišta kolodvora Vinkovci. Zadovoljstvo korisnika može se ispitati na više načina, a u radu je prikazano anketno istraživanje zadovoljstva korisnika željezničkog čvorišta kolodvora Vinkovci. Rad se sastoji od bitnih značajki vezanih za sam kolodvor Vinkovci i od...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGAMA LJEKARNE
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGAMA LJEKARNE
Loredana Striebl
Ljekarništvo zdravstvena djelatnost koja obuhvaća nabavu, izradbu i čuvanje lijekova, ispitivanje njihovih svojstava i kakvoće, opskrbu stanovništva lijekovima i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja te pružanje kvalitetne i stručne zdravstvene usluge. Prva javna ljekarna u Hrvatskoj, čije je postojanje potvrđeno 1271. godine, bila je ona u Trogiru. Značenje pojma kvalitete prošireno je, a uključuje proizvodnju bez pogrešaka, kontinuirano poboljšavanje i usredotočenost...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGE TRANSPORTA
 TRVTKE „ŠOUFEK TRANSPORT“
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGE TRANSPORTA TRVTKE „ŠOUFEK TRANSPORT“
Davor Šoufek
U radu je obrađena tema Zadovoljstvo korisnika usluge transporta tvrtke Šoufek transport. Budući da je svakim danom konkurencija na transportnom tržištu sve veća, transportne tvrtkese moraju više bazirati na zadovoljstvo korisnika. Globalizacija svjetskog tržišta zahtijeva od transportnih tvrtkimodernizaciju i specijalizaciju te svakodnevnu komunikaciju s potencijalnim partnerima koju mogu ostvariti putem marketinškog oglašavanja kako bi bili konkurentni na tržištu....
ZADOVOLJSTVO KUPACA NA CRODUXU
ZADOVOLJSTVO KUPACA NA CRODUXU
Danijela Klarić
Konkurentsko okruženje na tržištu u posljednjih nekoliko godina uvelike se promijenilo. Kao posljedica internacionalizacije i globalizacije gospodarstva postalo je teško predvidjeti ulazak novih konkurenata na tržište. Napredak tehnologije i povećani zahtjevi kupaca proizvoda, odnosno korisnika usluga, u pogledu cijene i kvalitete predstavljaju probleme za poduzeća. Kako bi opstala na tržištu i mogla se dalje razvijati, među svom tom konkurencijom poduzeća moraju osigurati...
ZAPOŠLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
ZAPOŠLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Iva Serdar
Ovaj završni rad baviti će se tematikom pojma upravnih sustava, povijesnim razvojem istih (razvojne faze upravnih sustava), razvojem javne uprave u Republici Hrvatskoj od samih početaka do danas. Također će se elaborirati pojam državnog službenika, te pojam upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj upravi. Središnja tema ovog rada biti će zapošljavanje državnih službenika u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji od samog početka tj. raspisivanja natječaja pa...
ZASTUPLJENOST KLJUČNIH KOMPETENCIJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE U PRIJEDLOGU NACIONALNIH KURIKULUMA MEĐUPREDMETNIH TEMA CJELOVITE KURIKULARNE REFORME
ZASTUPLJENOST KLJUČNIH KOMPETENCIJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE U PRIJEDLOGU NACIONALNIH KURIKULUMA MEĐUPREDMETNIH TEMA CJELOVITE KURIKULARNE REFORME
Tina Premate
Predmet rada je analiza prijedloga Okvira nacionalnog kurikuluma i prijedloga nacionalnih kurikuluma međupredmetnih tema izrađenih u sklopu Cjelovite kurikularne reforme iz 2016. U radu je analizirano jesu li ključne kompetencije za cjeloživotno učenje integrirane u dokumentima. Na temelju provedene analize podataka o zastupljenosti elemenata ključnih kompetencija u dokumentima zaključeno je da su pojedine kompetencije podzastupljene i necjelovito zastupljene. Kako bi Cjelovita...
ZASTUPLJENOST KLJUČNIH KOMPETENCIJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE U PRIJEDLOGU NACIONALNIH KURIKULUMA ZA POJEDINE RAZINE I VRSTE ODGOJA I OBRAZOVANJA CJELOVITE KURIKULARNE REFORME
ZASTUPLJENOST KLJUČNIH KOMPETENCIJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE U PRIJEDLOGU NACIONALNIH KURIKULUMA ZA POJEDINE RAZINE I VRSTE ODGOJA I OBRAZOVANJA CJELOVITE KURIKULARNE REFORME
Sandro Car
Rad sadrži analizu prijedloga dokumenta „Okvir nacionalnog kurikuluma“, prijedloga dokumenata nacionalnih kurikuluma te prijedloga dokumenata područja kurikuluma koji su dio Cjelovite kurikularne reforme iz 2016. Analiza se odnosi na zastupljenost i integriranost ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje u navedenim prijedlozima dokumenata, a pokazala je kako zastupljenost kompetencija u dokumentima nije jednaka te kako pojedine kompetencije nisu cjelovito zastupljene. Zaključak...
ZAŠTITA DIŠNIH ORGANA KOD ANTIKOROZIVNIH RADOVA
ZAŠTITA DIŠNIH ORGANA KOD ANTIKOROZIVNIH RADOVA
Maja Krmpotić
Radnik tijekom rada može biti izložen opasnosti udisanja opasnih plinova, para, prašine i dimova. Ukoliko poslodavac ne može zamijeniti opasne tvari bezopasnim ili manje opasnim te primjenom tehničkih i/ili organizacijskih mjera ukloniti ili smanjiti rizik od udisanja tih tvari na prihvatljivu razinu mora radnicima osigurati odgovarajuća osobna zaštitna sredstva za zaštitu organa za disanje. Osobna zaštitna sredstva za zaštitu organa za disanje moraju ispunjavati uvjete propisane...
ZAŠTITA DJECE I MLADIH NA RADU U
 MEĐUNARODNOM, EUROPSKOM I NACIONALNOM
 PRAVU
ZAŠTITA DJECE I MLADIH NA RADU U MEĐUNARODNOM, EUROPSKOM I NACIONALNOM PRAVU
Antonela Bajčić
U ovom specijalističkom završnom radu, odnosno u provedenom teorijskom istraživanju, ukazuje se na globalnu, razvijenu i sporo rješivu problematiku rada djece i mladih, tj. na njegove uzroke i posljedice koje rad djece i mladih u konačnici izaziva u gospodarskoj sferi razvoja svake zemlje. Također, u radu se prikazuju načini rješenja sukladno pojedinim smjernicama gledajući s aspekta međunarodnog, europskog i nacionalnog prava. Iako je rad djece i mladih zabranjen, smatra se...
ZAŠTITA NA RADU PRI SJEČI I IZRADI DRVNIH
 SORTIMENATA S POSEBNIM OSVRTOM NA BUKU
ZAŠTITA NA RADU PRI SJEČI I IZRADI DRVNIH SORTIMENATA S POSEBNIM OSVRTOM NA BUKU
Janko Paver
U ovom radu izvršena je analiza zaštite na radu pri sječi i izradi drvnih sortimenata s posebnim osvrtom na buku, u tvrtci “Hrvatske šume, podružnica Delnice”, Kralja Šetra Krešimira IV 53. Šumarstvo je grana industrije koja se primarno bavi iskoriščivanjem šuma, očuvanje okoliša te obnovom šuma dok od sekundarnih djelatnosti tu se nalaze ubiranje gljiva i ljekovitog bilja, lov i uređenje lovišta i rekreacija. Ispitivanje buke je izvršeno sukladno Zakonu o zaštiti...

Paginacija