Pages

"METIS" - ANALIZA NA TEMELJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
"METIS" - ANALIZA NA TEMELJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Alan Dundović
Temeljni financijski izvještaji prikazuju sliku financijskog položaja i financijske uspješnosti nekog poduzeća. Analizom financijskih izvještaja može se utvrditi kako poduzeće posluje te koje su njegove jake i slabe strane. Analiza financijskih izvještaja važna je kako za interne, tako i za eksterne korisnike. Osnovna analiza uključuje horizontalnu i vertikalnu analizu bilance i računa dobiti i gubitka te izračune financijskih pokazatelja. Dodatno se još mogu analizirati i...
AERODINAMIKA VOZILA
AERODINAMIKA VOZILA
Jure Čubrić
U ovom završnom radu je obrađena tema aerodinamike vozila te njenog utjecaja na osobne automobile. Aerodinamici vozila se već desetljećima posvećuje značajna pažnja te ona nastavlja biti područje konstantnog istraživanja i unapređenja. Pri nižim brzinama otpor zraka ne predstavlja značajan otpor, ali što se brzina vozila povećava taj otpor prelazi polovicu svih otpora koja se javljaju na vozilu. Upravo zbog toga su znanstvenici počeli istraživati i testirati brojne...
AFERA VOLKSWAGEN
AFERA VOLKSWAGEN
Sara Magašić
Afera Dieselgate odnosno afera oko varanja na testovima o ispušnim plinovima automobila tvrtke Volkswagen najpoznatija je masovna prijevara kupaca automobila u ovom stoljeću. Prijevara je provedena tako da se unutar sustava za kontrolu i smanjivanje ispušnih plinova ugrađivao poseban softver koji je prepoznavao radi li se o laboratorijskim testiranjima automobila ili o redovnoj upotrebi automobila na cestama. Posljedice afere naizgled bile su dalekosežne, kako za gospodarstvo Njemačke,...
AKTIVNI ELEMENTI SIGURNOSTI CESTOVNIH VOZILA
AKTIVNI ELEMENTI SIGURNOSTI CESTOVNIH VOZILA
Monika Tomljanović
Aktivna sigurnost uključuje sve mjere i uređaje na vozilu koji nastoje spriječiti nesreću. Stoga uređaje koji održavaju aktivnu sigurnost vozila dijelimo na uređaje koji pomažu vozaču da uočava okolnosti u prometu kako bi se na vrijeme izbjegla nezgoda, te na uređaje (sustave) koji doprinose sprječavanju nesreće. Pod aktivne elemente sigurnosti spadaju kočnice, upravljački mehanizam, gume, svjetlosni i signalni uređaji, retrovizori i uređaji koji pojačavaju vidno polje...
ALKOHOLIZAM NA RADNOM MJESTU
ALKOHOLIZAM NA RADNOM MJESTU
Zvonko Radić
Svrha ovog završnog rada jest ispitati pojam alkoholizma na radnom mjestu, istražiti koje su njegove moguće posljedice te naposljetku izvesti zakonsku regulativu o navedenom pojmu. Šire područje istraživanja čini alkoholizam, a uže alkoholizam na radnom mjestu i u obitelji te posljedice alkoholizma.
ANALIZA BUKE NA RADNOM MJESTU U RADIONICI ZA STROJNU OBRADU METALA
ANALIZA BUKE NA RADNOM MJESTU U RADIONICI ZA STROJNU OBRADU METALA
Antonio Malkoč
U ovom radu prikazano je ispitivanje radnog okoliša u tvrtci Malkoč tehnika d.o.o. Rijeka koja se bavi strojnom obradom metala. Mjerenja su izvršena univerzalnim zvukomjerom PeakTech 503), rezultati su pokazali u nekim slučajevima odstupanja od deklaracijske tablice za buku koju je propisao proizvođač za pojedini radni stroj. Na temelju izmjerenih rezultata dani su prijedlozi za poboljšanje zaštite radnika kao i za smanjenje buke. U radu je također opisan i utjecaj prekomjerne buke...
ANALIZA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK POSTROJENJA ELEKTRANA - TOPLANA ZAGREB
ANALIZA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK POSTROJENJA ELEKTRANA - TOPLANA ZAGREB
Siniša Šušić
Specijalističkim završnim radom na temu analiza emisija onečišćujućih tvari u zrak elektroenergetskog postrojenja Elektrana - toplana Zagreb (Zagorska 1, Zagreb) utvrđene su glavne indikativne tvari emitirane u zrak iz navedenog postrojenja kao i njihov utjecaj na čovjeka i okoliš. Cilj rada bio je prikazati složenost navedenog elektroenergetskog postrojenja, njegovu važnost i ulogu u svakodnevnom životu te prikazati načine kako odgovornim upravljanjem možemo kontrolirati...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA - PREHRAMBENO-INDUSTRIJSKI KOMBINAT D. D. RIJEKA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA - PREHRAMBENO-INDUSTRIJSKI KOMBINAT D. D. RIJEKA
Marina Bogović
Poduzeće PIK d. d., kao i sva ostala poduzeća, posluje s ciljem ostvarivanja dobiti. Poslovanje poduzeća izloženo je brojnim rizicima i promjenama što zahtjeva pravilno upravljanje poslovanjem i razvojem kako bi se osigurali potrebni uvjeti za razvoj poduzeća i njegovo buduće poslovanje na tržištu. Značajan dio potrebnih informacija nastaje u računovodstvu. Financijski izvještaji ukazuju na financijske učinke poslovnih događaja i transakcija, pruža potrebne informacije o...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA CRAS D.O.O.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA CRAS D.O.O.
Marina Flanjak
Analiza financijskih izvještaja čini dio poslovne analize kojima se žele predočiti sadašnji rezultati poslovanja, kao i razvoj poslovanja tijekom određenog vremena te projekcija mogućeg razvoja u budućnosti s ciljem dobivanja relevantnih informacija. Temeljni financijski izvještaji su račun dobiti i gubitka, bilanca i izvještaj o novčanom tijeku, a najvažnije tehnike kojima se provodi analiza su horizontalna i vertikalna analiza, te analiza pomoću pokazatelja. Spomenuti...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA JADROLINIJA D. D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA JADROLINIJA D. D.
Valentina Batelić
Prilikom donošenja odluka vaţnih za poslovanje nekog poduzeća, te prilikom odabira novog poslovnog partnera menadţeri poduzeća moraju biti upoznati sa poslovanjem tog istog poduzeća. Najlakši i najsigurniji naĉin upoznavanja sa poslovanjem nekog poduzeća je prouĉavajući financijske izvještaje, informacije o poduzeću dostupne na Fini te trgovaĉkom sudu. Analiza financijskih izvještaja sastoji se od primjena i izraĉuna raznih financijskih pokazatelja uz pomoć kojih se dolazi...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA „TEHNOMONT D.D.“
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA „TEHNOMONT D.D.“
Sibela Prodan Grubiša
U radu je dan prikaz analize financijskih izvještaja poslovnog subjekta u svrhu povećanja učinkovitosti i poboljšanja uspješnosti poslovanja. Analiza financijskih izvještaja predstavlja ocjenjivanje i vrednovanje financijskog poslovanja za određeni period poslovanja ali i mogućnost procjene budućih potencijala nekog poslovnog subjekta. Na temelju analize financijskih izvještaja poduzeća „Tehnomont d.d.“ te izračunatih financijskih pokazatelja promatranog razdoblja donijeta je...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA „PIK D. D. RIJEKA“
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA „PIK D. D. RIJEKA“
Daria Juranić
Poduzeće posluje s ciljem pružanja potrebnih informacija o financijskom položaju, uspješnosti i sigurnosti poslovanja poduzeća. Poslovanje poduzeća izloženo je brojnim rizicima i promjenama te je nužno pravilno upravljanje poslovanjem i razvojem kako bi se osigurali potrebni uvjeti za razvoj poduzeća i njegov opstanak na tržištu. Značajan dio adekvatnih informacija nastaje u računovodstvu i zapisano je u financijskim izvještajima. Analizom financijskih izvještaja ispituje se...

Pages