Paginacija

ANALIZA OPRAVDANOSTI I IDEJNO RJEŠENJE
 REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA ULICE BUDAČKA D50 I
 DRŽAVNE CESTE 534 U MJESTU GOSPIĆ
ANALIZA OPRAVDANOSTI I IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA ULICE BUDAČKA D50 I DRŽAVNE CESTE 534 U MJESTU GOSPIĆ
Ante Rupčić
U radu je prikazana analiza postojećeg stanja raskrižja Budačke ulice D50 i državne ceste D534 s prijedlozima poboljšanja. Predmetno raskrižje je klasično trokrako T raskrižje i nalazi se na samom ulazu/izlazu u grad Gospić, oko 4 km od središta grada. Prilikom gradnje vjerojatno nije bilo dovoljno podataka niti istraživanja vezano za prometnu studiju. Raskrižje je izvedeno u jednoj razini s regulacijom prometa pomoću prometnih znakova. Preglednost raskrižja je dobra, ali...
ANALIZA PODUZEĆA „RUDAN“ d.o.o. ŽMINJ
 NA TEMELJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
ANALIZA PODUZEĆA „RUDAN“ d.o.o. ŽMINJ NA TEMELJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Karmen Gašparini
Prikaz poslovanja poduzeća najzornije daju temeljna financijska izvješća kao pisani trag poslovnih procesa u jednom obračunskom razdoblju koji pruža informacije za interne i eksterne korisnike. Analizom financijskih izvještaja putem financijskih pokazatelja dodatno se raščlanjuju podaci i dobivaju nove informacije o poslovanju. Najosnovniji pokazatelji jesu pokazatelj likvidnosti, zaduženosti, ekonomičnosti i profitabilnosti. Analiza također uključuje horizontalnu i...
ANALIZA PONAŠANJA KUPACA USLUGA ARHITEKTONSKIH UREDA
ANALIZA PONAŠANJA KUPACA USLUGA ARHITEKTONSKIH UREDA
Sandra Jerković
Ponašanje potrošača se može objasniti kao proces nabavljanja i korištenja usluga, proizvoda i ideja od određene potrošačke jedinice. Rad je napisan s ciljem da se ispita ponašanje kupaca arhitektonskih usluga. Istraživanje je napravljeno anketiranjem na uzorku od 64 ispitanika, od kojih je 41 žena i 23 muškaraca. Glavna pretpostavka je da ljudi biraju arhitekte na temelju obitelji, prijatelja i poznanika. Na to je odgovorilo 50 ljudi što iznosi 78,1% od 64 anketirane osobe.
ANALIZA PONUDE INTERNETSKOG BANKARSTVA ZA
 PRAVNE OSOBE
ANALIZA PONUDE INTERNETSKOG BANKARSTVA ZA PRAVNE OSOBE
Aleksandra Radak
Bankarski sektor je prošao razvoj od tradicionalnog načina poslovanja, pa do mobilnog i viralnog načina. Da bi opstale na tržištu, banke se moraju prilagoditi klijentovim potrebama i ponuditi lako dostupne informacije, proizvode i usluge. Pojavom interneta i online poslovanja u bankama, dolazi do razvoja velikog broja samouslužne bankarske opreme i elektroničkih distribucijskih kanala koji donose niz prednosti klijentima, ali i bankama. Najvažnije su praktičnost, jednostavnost,...
ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE
 HRVATSKE
ANALIZA POPISA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE
Emina Halilović
Ovaj završni rad obrađuje softverski alat poslovne inteligencije Tableau. Rad se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Kroz rad će u teorijskom dijelu biti pojašnjena poslovna inteligencija, alat Tableau te njegovi proizvodi. U praktičnom dijelu biti će prikazana analiza stanovništva Republike Hrvatske 2011. godine te će biti podijeljen na četiri analize: „Stanovništvo prema starosti i spolu po naseljima“, „Stanovništvo staro 15 i više godina prema najvišoj...
ANALIZA POSEBNOSTI ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA NA
 USPJEŠNOM PRIMJERU U HRVATSKOM TURIZMU
ANALIZA POSEBNOSTI ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA NA USPJEŠNOM PRIMJERU U HRVATSKOM TURIZMU
Iva Matijašić
Tema ovog završnog rada je analiza posebnosti ženskog poduzetništva na uspješnom primjeru u hrvatskom turizmu, a to je hrvatska putnička agencija „Katarina Line“. Upravo taj primjer je odabran, s obzirom na činjenicu da su svi zaposleni u navedenoj putničkoj agenciji upravo žene. Ovaj završni rad se bavi položajem žena u ženskom poduzetništvu, kako u svijetu, tako i u Europi, ali i u Republici Hrvatskoj. Žensko poduzetništvo je ekonomska aktivnost žena koje...
ANALIZA POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA NA
 PRIMJERU RADNOG PROCESA SKLADIŠTENJA
 GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
ANALIZA POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA NA PRIMJERU RADNOG PROCESA SKLADIŠTENJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
Martina Mišković
U specijalističkom završnom radu obrađuje se tema poslova s posebnim uvjetima rada na primjeru radnog procesa skladištenja građevinskog materijala. U radu je objašnjen radni proces skladišno transportnog radnika koji je ujedno i vozač viličara. Opisani su alati i strojevi koje koriste u radnom procesu. U radu su analizirane opasnosti, štetnosti i napori kojima su izloženi radnici u radnom procesu skladištenja. Nakon analize opasnosti, štetnosti i napora ponuđena su...
ANALIZA POSLOVANJA DRUŠTVA KOMUNALNI SERVIS d.o.o. ROVINJ ZA RAZDOBLJE OD 2012. DO 2014. GODINE
ANALIZA POSLOVANJA DRUŠTVA KOMUNALNI SERVIS d.o.o. ROVINJ ZA RAZDOBLJE OD 2012. DO 2014. GODINE
Dragana Radetić
U radu se objašnjavaju osnovni elementi funkcioniranja i poslovanja poduzeća Komunalni servis d.o.o. Rovinj. Efikasnost poduzeća koje pruža komunalne usluge predstavlja javni interes u zajednici u kojoj djeluje te se od istog očekuje odgovornost u planiranju i kontroli poslovanja. U sklopu poslovne analize provodi se analiza financijskih izvještaja pomoću koje se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u informacije relevantne za upravljanje, odnosno planiranje i odlučivanje.
ANALIZA POSLOVANJA GRADSKOG PODUZEĆA
 ALATOM TABLEAU
ANALIZA POSLOVANJA GRADSKOG PODUZEĆA ALATOM TABLEAU
Ivan Glavan
U ovom radu pristupilo se izradi analize poslovanja gradskog poduzeća. Sama analiza će se temeljiti na stvarnim podacima poduzeća za koje se dobilo dopuštenje korištenja u svrhu izrade rada uz uvjet da tajni podaci od važnosti budu sakriveni. Zbog opsežnosti poslovanja za potrebe rada obraditi će se jedan mali dio poslovanja kako bi se pokazale sve mogućnosti alata koji će se koristiti za analizu podataka. Podaci će se lokalno vratiti koristeći Microsoft SQL server, dok...
ANALIZA POSLOVANJA HOTELSKO–TURISTIČKOG PODUZEĆA "GRUPA JADRANKA D. D.'' NA TEMELJU
PODATAKA IZ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
ANALIZA POSLOVANJA HOTELSKO–TURISTIČKOG PODUZEĆA "GRUPA JADRANKA D. D.'' NA TEMELJU PODATAKA IZ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Lucija Cigić
U ovom završnom radu ''Analiza poslovanja hotelsko – turističkog poduzeća Grupa Jadranka d.d. na temelju podataka iz financijskih izvještaja'' prikazani su pristup i elementi procjene vrijednosti hotelsko-turističkog poduzeća Grupa Jadranka d.d. u Malom Lošinju, a kao osnovica, obrađeni su financijski instrumenti Grupe Jadranka d.d. te financijski pokazatelji uspješnosti i stabilnosti poslovanja. U postupku procjene vrijednosti razlikuju se uži i širi pristup. Izvješće o...
ANALIZA POSLOVANJA KD AUTOTROLEJ
ANALIZA POSLOVANJA KD AUTOTROLEJ
Elena Jakominić
Analiza poslovanja poduzeća provodi se na temelju financijskih izvještaja. Na temelju provedene analize poslovanja KD Autotrolej donesena je ocjena boniteta. Vidljivo je da poduzeće ima problema sa likvidnošću i solventnošću. Postoji manjak vlastitih izvora financiranja i preveliki udio tuđih izvora financiranja što dovodi do nelikvidnosti i opasnosti od insolventnosti. Problem je vidljiv i kod odstupanja od osnovnih načela i pravila financiranja. Poduzeće ne primjenjuje osnovna...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA
 I.T.V. MUREXIN
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA I.T.V. MUREXIN
Igor Dundara
Poslovanje nekog poduzeća učinkovito se može pratiti jedino pomoću odgovarajuće informacijske podloge, a velik dio takvih informacija nastaje u računovodstvu i sadržan je u financijskim izvještajima. Temeljne financijske izvještaje čine bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o zadržanoj dobiti te bilješke uz financijske izvještaje. Analiza financijskih izvještaja u poduzeću I.T.V. Murexin temelji se na svim navedenim izvještajima.

Paginacija